S. DOKTORANCKIE - Ważne informacje

We wrześniu sekcja doktorancka będzie przyjmować interesantów od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 13.00.

 

W dniach 20-28 września praca dziekanatu ograniczona do minimu ze względu na prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

Sprawy pilne i niecierpiące zwłoki będą na bieżąco rozpatrywane, niemniej konsultacje będą możliwe tylko po uprzednim umówieniu się na określoną godzinę.


Stypendium ministra 2018/2019

Wnioski o stypendium ministra (wygenerowane z USOSweb, wydrukowane i podpisane oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia) należy składać w dziekanacie ds. doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2018r.


Akademiki 2018/19

Akademiki - pismo

Związku z procedurą przydzielania miejsc doktorantom w Domach Studenta informuję, że na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłaszamy terminy składania wniosków wraz załącznikami przez doktorantów:

1.            dla obecnych doktorantów : od 2 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.

2.            dla osób przyjętych na I rok studiów – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb.

 

Do Biura ds. Studiów Doktoranckich należy złożyć wniosek wygenerowany z systemu USOSWeb oraz załączniki (zaświadczenie o dochodach wraz z wymienionymi w systemie załącznikami w przypadku obywateli Polski oraz mapkę z odległością od miejsca zamieszkania do Kampusu Głównego UW – wszyscy aplikujący).

 

Komplet dokumentów można składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną, a obcokrajowcy mogą dodatkowo wysłać drogą mailową skany wymaganych dokumentów, jednak są zobligowani do dostarczenia oryginałów najszybciej jak wrócą do Polski. Doktoranci cudzoziemcy nie wypełniają oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o akademiki oraz terminów ich przyznawania znajduje się w załączeniu.Jednorazowa dotacja ministerialna DSM.

 Tak jak w ubiegłym roku, mamy możliwość podziału między doktorantów ministerialnej transzy DSM – dotacji  na prowadzenie badań przez młodych naukowców.  W tym celu Doktorant powinien wypełnić umowę o dzieło, rachunek oraz przedstawić „dzieło” z umowy w wersji elektronicznej.

 

Prawo do podpisania umowy i otrzymania jednorazowej dotacji mają doktoranci I, II, III, IV i V roku studiów. Dotacja może być przyznana tym osobom, które mają uregulowane kwestie związane z zaliczeniami oraz z tokiem studiów, nie mają warunków, nie przebywały w tym roku akademickim na urlopie - za wyjątkiem urlopów naukowych, oraz które dopełniły obowiązku terminowego przesłania raportu z poprzedniej dotacji, o ile została ona im przyznana.

Co należy zrobić:

 

1.      Doktorant sam wybiera stworzone przez siebie dzieło, powstałe pomiędzy październikiem 2017, a majem 2018 roku.

2.      Uważanie wypełnia umowę o dzieło według załączonego wzoru (proszę koniecznie zapoznać z przypisami końcowymi!) oraz rachunek.

3.      Przed złożeniem w dziekanacie umowy i rachunku wysyła „dzieło” w wersji elektronicznej na adres:  studiumdoktoranckie.wh@uw.edu.pl , tytułem „DSM 2018 dzieło”.  

4.      Składa w dziekanacie umowę i rachunek w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2018 roku.

5.      W przypadku gdy Doktorant przebywa za granicą, proszę przesłać na maila skan umowy i rachunku oraz „dzieło” w wersji elektronicznej. Po potwierdzeniu, że wszystko jest poprawnie wypełnione, rachunek i umowę należy wysłać pocztą tradycyjną.  

 


WZÓR Umowa a dzieło DSM


umowa o dzieło


rachunek


Wykład Mistrzów dla doktorantów Wydziału Historycznego

Serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów na cykl pięciu spotkań w ramach Wykładów Mistrzów. W załączniku znajdują się informacje o poszczególnych wykładach i ich prowadzących.

 


Wykład MistrzówZakwaterowanie dla Doktorantów w Domu Pracownika Naukowego (DPN) w roku akademickim 2018/19.

Przekazuję informację w sprawie kwaterunku doktorantów w DPN wraz z aktualnym kwestionariuszem.

 

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania powinni złożyć na swoim Wydziale/Jednostce Organizacyjnej aktualny kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Kwestionariusze według  obowiązującego wzoru można odbierać  w administracji DPN lub pobrać ze strony internetowej www.uw.edu.pl (portal informacyjny, pracownik, wsparcie socjalne, Dom Pracownika Naukowego).

 

Doktoranci występujący o zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy mogą odebrać aktualny kwestionariusz  w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19) lub pobrać z ww. strony. Wypełniony kwestionariusz  wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Wydziale.

 

Wydziały sporządzają listy doktorantów ubiegających się o zakwaterowanie lub przedłużenie zakwaterowania w DPN w roku akademickim 2018/2019 i przekazują je do Biura Spraw Socjalnych UW (do pokoju nr  19) w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Będą przyjmowane tylko aktualne kwestionariusze, natomiast druki nieaktualne oraz bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.


Kwestionariusz DPNInformujemy o naborze na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

W załączniku przesyłam zasady kwalifikacji (w tym listę dostępnych miejsc itp.).

1.       Zainteresowani studenci/doktoranci samodzielnie składają swoje dokumenty do BWZ do 5 kwietnia do godz. 15.00 (Pałac Kazimierzowski pok. 29C).

2.       Komplet dokumentów to:

·         list motywacyjny w języku angielskim,

·         dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka – załącznik 2),

·         oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),

·         pozwolenie na skierowanie na studia częściowe (załącznik 1)

·         plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów)

3.       Po zakończeniu naboru, kompletne wnioski zostaną przedstawione członkom komisji rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych, którzy dokonają ostatecznej oceny na podstawie kryteriów wymienionych w Zasadach.

4.       Każde stypendium (5 miesięcy) składa się z dofinansowania kosztów podróży (wg odległości) oraz kosztów pobytu (stała wysokość 650 EUR miesięcznie niezależnie od kraju).

5.       UWAGA: wyjazdy do uczelni The David Yellin Academic College of Education w Jerozolimie dostępne są tylko dla studentów/doktorantów Wydziału Pedagogicznego lub studentów/doktorantów innych wydział