S. DOKTORANCKIE - Ważne informacje

Wykład Mistrzów dla doktorantów Wydziału Historycznego

Serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów na cykl pięciu spotkań w ramach Wykładów Mistrzów. W załączniku znajdują się informacje o poszczególnych wykładach i ich prowadzących.

 


Wykład Mistrzów


Dziekan Wydziału Historycznego UW, prof. dr hab. Małgorzata Karpińska oraz Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Monika Rekowska mają wielką przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejny wykład w cyklu Wykłady Mistrzów dla doktorantów WH, prowadzony przez dr Annę Materską-Sosnowską.


Wykład „Główni aktorzy w systemach politycznych. Próba odpowiedzi na pytanie gdzie jest władza” odbędzie się 22 marca 2018, o godz. 17.00, w Sali Kolumnowej. 

 

 

Przedmiotem wykładu będzie nakreślenie tematyki związanej z głównymi systemami politycznymi. Co dzisiaj znaczy demokracja, podział władzy, główne ośrodki władzy. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: kto, gdzie i jak podejmuje decyzje; jaka jest rola współczesnych parlamentów; sądów konstytucyjnych; jakie są mechanizmy hamulców i kontroli. Reasumując; jak dzisiaj wyglądają współczesne systemy polityczne.


Nabór wniosków w ramach sieci CENTRAL.

Doktoranci i nauczyciele akademiccy UW (do 2 lat po uzyskaniu doktoratu) mogą ubiegać się o finansowanie trójstronnych projektów badawczych w ramach sieci CENTRAL skupiającej Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humboldta (Berlin), Uniwersytet Wiedeński (Austria), Uniwersytet Karola (Czechy) i Uniwersytet Eötvösa Loranda (Budapeszt). Nie ma ograniczeń dziedzinowych ani tematycznych.

Termin składania wniosków - 15 kwietnia 2018 r.

Termin realizacji projektów - drugie półrocze 2018 r.

Więcej informacji

Osoba kontaktowa na UW – Piotr Serafin, BWZ UW

Koordynator sieci CENTRAL – Aleksandra Laski, HU Berlin

 

 

 Oferta praktyk edytorskich (w ramach programu Erasmus+) w oddziale wydawnictwa Brepols w Tesalonikach.


Praktyki Erasmusa mogą być realizowane w czasie wakacji.
A oto linki do stron w BWZ mówiących o praktykach Erasmusa: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017_SMP_Zmiana-zasad-kwalifikacji_17_18_punkt12.pdf

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017_SMP_ZASADY-kwalifikacji_17_18.pdf

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017SMP_krok_po_kroku17_18_studencii.pdf


Wysokość stypendium na praktyki wynosi 500 euro miesięcznie, Brepols w Tesalonikach oferuje dodatkową wypłatę 200 euro miesięcznie przyjętym kandydatom.


Announcement CENTRAL CENTRAL- Kollegs Application Form


Erasmus+ (Brepols Publishers)


SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI STUDIUM DOKTORANCKIEGO WH UW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Sprawozdanie r.a. 2016/2017Uwaga Doktoranci-cudzoziemcy

Od 1 stycznia 2018 roku student zagraniczny, który sam za siebie opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne, musi znać swój numer rachunku składkowego (NRS), czyli numer indywidualnego konta. Jeśli doktorant cudzoziemiec nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, to po Nowym Roku nie będzie mógł opłacać składek. W związku z tą informacją  doktoranci  cudzoziemcy proszeni są  o zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Sala-Dochody w celu uzyskania numeru rachunku składkowego.

 

 

Beginning with 1 January 2018 a student from abroad who covers health insurance fees personally must know his/her insurance premium account number (NRS), in other words - individual account number. If a student from abroad doesn’t know his/her insurance premium account number then with the beginning of the New Year he/she won’t be able to cover insurance fees. Therefore students from abroad are asked to report to The Polish Social Insurance Institution (ZUS), in order to receive the individual account number.Oferta stypendialna w ramach rządowych umów bilateralnych

Uprzejmie informuję, że na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) została zamieszczona oferta stypendialna w ramach rządowych umów bilateralnych z m.in. następującymi krajami: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe zasady kwalifikacji i terminy składania wniosków różnią się w zależności od kraju przyjmującego. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z zasadami kwalifikacji na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa .

Doktoranci i pracownicy UW ubiegający się o wyjazd składają kompletne dokumenty aplikacyjne w Biurze Współpracy z Zagranicą, pokój 24, na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakończenia konkursu ogłoszonym na stronie NAWA . Kwestionariusz osobowy, oprócz podpisu kandydata, musi zawierać podpis dziekana lub prodziekana, a w przypadku jednostki samodzielnej – kierownika.

Zachęcamy do skorzystania z rządowego programu wymiany akademickiej.

MOST - semestr letni roku akademickiego 2017/18

1 października 2017 r.  rozpoczęła się rekrutacja na program MOST na semestr  letni roku akademickiego 2017/18. Zapisy trwają do 30 listopada 2017 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie programu – www.most.amu.edu.pl .
Erasmus+ KA103 Komunikat SMPA 17/18 - praktyki absolwenckie

Zagraniczne praktyki absolwenckieW załączniku krótka informacja o zajęciach dla obcokrajowców w ramach programu adaptacyjno-dydaktycznego.

  Spotkania Międzycywilizacyjne


Spotkania Międzycywilizacyjne - sylabusRejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2017/2018, oferowane przez Studium Doktoranckie WH (dwa fakultety, 3 seminaria doktoranckie) rozpocznie się 3 października o godzinie 20.00.
Projekt „Erasmus - Mobilność Edukacyjna KA103" praktyki zagraniczne studentów i doktorantów w krajach programu 2017/2018.

W załączenikach zamieszczamy zasady i dokumenty dotyczące praktyk studenckich Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.


Transcript of Work Oświadczenie poprzednie wyjazdy Zasady kwalifikacji SMP krok po kroku Confirmation of Arrival Formularz rezygnacja - praktyki Learning agreement traineeships Zgłoszenie kandydatury studentaGODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW


Od października 2017 roku dziekanat ds. doktoranckich czynny :


od poniedziałku do środy :

w godz. 10.00 -12.00 i 13.00 - 14.30 (przerwa godz. 12-13)

w czwartek :

w godz. 11.15 -12.00 i 13.00 - 17.00 (przerwa godz. 12-13)

 

W piątek dziekanat nieczynny dla interesantów.
 Akademiki 2017 - szczegóły, cz.1 Akademiki 2017 - szczegóły, cz.2

Szanowni Państwo,

związku ze zmianą procedury przydzielania miejsc doktorantom w Domach Studenta informuję, że na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłaszamy termin składania wniosków wraz załącznikami przez obecnych doktorantów:

 

• od 17 lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r.


Do Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego należy złożyć wniosek wygenerowany z systemu USOSWeb oraz załączniki (zaświadczenie o dochodach wraz z wymienionymi w systemie załącznikami w przypadku obywateli Polski oraz mapkę z odległością od miejsca zamieszkania do Kampusu Głównego UW – wszyscy aplikujący).

 

Komplet dokumentów można składać osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną, a obcokrajowcy mogą dodatkowo wysłać drogą mailową skany wymaganych dokumentów, jednak są zobligowani do dostarczenia oryginałów najszybciej jak wrócą do Polski.

 

Pozostałe terminy składania wniosków o akademiki znajduja się w załącznikach.Szanowni Doktoranci, w zakładce „Program studiów” zostały zamieszczone:

  1. Zasady odbywania studiów doktoranckich na WH obowiązujące od r.a. 2016/2017.
  2. Nowy wzór sprawozdania rocznego
  3. Program studiów doktoranckich obowiązujący od r.a. 2017/2018


UWAGA DOKTORANCI,

Wobec konieczności podziału środków finansowych z puli DSM dla doktorantów, bardzo proszę o zapoznanie sie z poniższą informacją  na temat wypełniania "Umowy o dzieło":

 

Dziełem (utworem), w rozumieniu prawa autorskiego,  może być: książka, artykuł, tłumaczenie, edycja źródeł, artykuł przygotowany do druku, katalogi inwentarzowe, prace redakcyjne (z wyjątkiem czynności technicznych), konspekt, streszczenie, recenzja, baza danych,  scenariusz wystawy, materiały opisowe, tworzenie haseł, a zwłaszcza EFEKT badań naukowych  (ale nie same badania) czyli kolejne powstające etapy pracy doktorskiej: konspekt, bibliografia, kolejne rozdziały, referat, itp. Dzieło powinno być przedstawione w formie pisemnej (do archiwum Studium Doktoranckiego WH) oraz w postaci cyfrowej (z zapisaną data powstania, wcześniejszą od przedstawionej na rachunku) do archiwum wydziałowego oddziału Kwestury.

  • Wydział reprezentuje Pani dziekan prof. dr hab. Małgorzata Karpińska

  • Do odbioru "dzieła" upoważniona jest dr hab. Monika Rekowska

  • Umowa jest zawierana na okres od 1 października 2016 do 30 maja 2017.

  • paragraf 3: odbiór w siedzibie "Zamawiającego"

  • paragraf 4 i 5: dzieło realizowane w całości

  • paragraf 7: kary za nieterminowe wykonanie dzieła: 0, 001 %

  • paragraf 8: należy zaznaczyć 2 punkt

 

WSZYSCY doktoranci proszeni są o nadsyłanie na adres studiumdoktoranckie.wh@uw.edu.pl AKTUALNYCH adresów mailowych (w temacie prosze wpisać imię i nazwisko oraz obecny rok studiów)

  Rachunek Umowa o dziełoUWAGA DOKTORANCI!

na stronach MNiSzW ukazały się informacje o różnych stypendiach dla doktorantów:http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,501.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fstrumienie-finansowania-dla-doktorantow%2FPilne!!!

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Inspektoratu BHP UW wszyscy doktoranci powinni zostac skierowani na badania sanitarno-epidemiologiczne.

W związku z tym doktoranci I roku oraz pozostałe osoby, które do tej pory nie wykonały badań proszone są o zgłoszenie się do dziekanatu ds doktoranckich (budynek administracyjno-dydaktyczny WH).

UWAGA DOKTORANCI!

Bardzo prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do dziekanatu po odbiór decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium w roku akademickim 2015/2016. Od bieżącego roku akademickiego wypłacanie stypendiów może być wstrzymane, jeżeli doktorant nie odbierze decyzji.

 


UWAGA DOKTORANCI !!!

Doktoranci Wydziału Historycznego proszeni są o przekazanie aktualnego adresu mailowego (domena uniwersytecka lub prywatna) do dziekanatu ds. doktoranckich do 10 października 2016 roku.

E-mail musi zawierać imię i nazwisko doktoranta.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na stypendia dla doktorantów za wybitne osiągnięcia - informacje na stronie MNiSW 

Wnioski muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału, której posiedzenie odbędzie się pod koniec września. Termin jeszcze nie został ogłoszony.

------------------------------------------------------------------

 

STYPENDIUM IM. BANACHA I STYPENDIUM IM. ŁUKASIEWICZA


Uprzejmie informujemy, że na stronie BUWIWM pojawiły się informacje dotyczące harmonogramu przyznawania stypendium Banacha i stypendium im. Łukasiewicza na okres wakacyjny roku akademickiego 2015/2016 r., a także przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2016/2017.

Termin składania dokumentów do BUWIWM-u przez doktorantów ubiegających się o w/w stypendium na okres wakacji upływa w dniu 6 czerwca 2016 r., dlatego też prosimy doktorantów o dostarczanie dokumentów w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej BUWIWM-u:

http://buwiwm.edu.pl/aktualnosci_sb/


Zakwaterowanie w DPN dla doktorantów

 Szanowni Państwo,

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania powinni złożyć na Wydziale Historycznym aktualny kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Kwestionariusze według obowiązującego wzoru można odbierać w administracji DPN lub pobrać ze strony internetowej www.uw.edu.pl (portal informacyjny, pracownik, wsparcie socjalne, Dom Pracownika Naukowego).
Doktoranci występujący o zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy mogą odebrać aktualny kwestionariusz w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19) lub pobrać z ww. strony.

Wypełniony kwestionariusz wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Wydziale w Dziekanacie ds. ogólnych u p. Beaty Goljasz do 15 kwietnia 2016r.

Będą przyjmowane tylko aktualne kwestionariusze, natomiast druki nieaktualne oraz bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.


UWAGA !!!

 Przypominamy, że od 2 listopada 2011r. na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje Rzecznik Akademicki ds. Studenckich i Pracowniczych (Ombudsman), funkcję tę pełni p. Anna Cybulko. O pomoc do Rzecznika Akademickiego może zgłosić się każdy student, doktorant, pracownik naukowy i administracyjny, który potrzebuje wsparcia w rozwiązaniu swojego problemu.

Więcej informacji o działalności Rzeczniki znajdziecie Państwo:

Ul. Dobra 56-66 , 00-312 W-wa (budynek BUW-u), pok.160C, p.I

e-mail:ombudsman@uw.edu.pl

tel. (22) 55-27-214 lub (22) 55-27-813

dyżury: poniedziałek i czwartek 11-14

UWAGA DOKTORANCI,

Informacja o zmianach w ulgach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu w Warszawie: od dnia 1 kwietnia 2014 r. do ulgi w wysokości 50% za przejazdy uprawnieni będą doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia (ulga dotyczy tylko biletów długookresowych).

Szczegółowe informacje na temat ulg dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl pismo ZTM


UWAGA DOKTORANCI,

Na stronie Wydzialu Historycznego w zakładce"Badania naukowe" umieszczane  są ogłoszenia o ciekawych konkursach itp. dla młodych naukowców


UBEZPIECZENIE DOKTORANTÓW

Informacje na temat ubezpieczenia

OFERTA LEKTORATÓW DLA DOKTORANTÓW

oferta


UWAGA DOKTORANCI !

Zgodnie zarządzeniem nr 29 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 16 sierpnia 2011 r.w sprawie wzorów umów, zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim wszyscy doktoranci zobowiązani są do podpisania umów według  wzoru w załączniku.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie treści umowy i dostarczenie do dziekanatu WH

 


zarządzenie nr 29 Rektora UW


wzór umowy z doktorantami


wzór umowy z doktorantami cudzoziemcami


DOKTORACI - ogłoszenie w sprawie lektoratów języków obcych

pismo Pani Prorektor UW prof. M.Kicińskiej-Habior
Informacje na temat zajęć internetowych znajdują się na stronie :  www.come.uw.edu.plSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STUDIUM DOKTORANCKIEGO WH UW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-07-24 11:42:02
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:193982