STRUKTURA I WAŻNE DOKUMENTY - Misja i strategia Wydziału Historycznego

Misja i strategia WH - plik do ściągnięcia


Misja i strategia Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwalona przez Radę Wydziału w dn. 26 września 2012, uzupełniona przez RW w dn. 24 paździenika 2012

 

 

Misja Wydziału Historycznego UW w oczywisty sposób wiąże się z misją Uniwersytetu Warszawskiego, sformułowaną w załączniku do Uchwały nr 34 Senatu UW z dnia 17 grudnia 2008 (Misja UW przyjęta została przez Senat 26 września 2001), a opartą na uniwersalnych celach tej uczelni, wskazanych już w 1816 r.: „Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać”. Zatem misję Wydziału Historycznego stanowią: jedność nauki i nauczania; zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności tym, którzy mają do tego prawo; kształtowanie elit intelektualnych kraju; synteza wartości uniwersalnych i lokalnych. Misję swą Wydział Historyczny realizuje korzystając zarówno z tradycji rodzimych, jak też europejskich i światowych, dążąc przy tym do ciągłego doskonalenia poziomu dydaktyki i nauki. Sprzyja tworzeniu mostów między światem uniwersyteckim i pozauniwersyteckim, kształtuje poszanowanie dla tożsamości historyczno-kulturowej. Wydział Historyczny, który składa się z sześciu instytutów reprezentujących różne dyscypliny naukowe - archeologię, etnologię i antropologię kulturową, informację naukową i bibliologię, historię, historię sztuki oraz muzykologię, dba o utrzymanie wewnętrznego zróżnicowania Wydziału, co sprzyja interdyscyplinarności badań naukowych. Posiada niezbędny potencjał naukowy i dydaktyczny do realizacji misji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Również strategia Wydziału Historycznego wpisuje się w ogólne założenia Strategii Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z czym obejmuje 3 zasadnicze obszary działań: dydaktykę, naukę i funkcjonowanie w społeczeństwie.

W zakresie dydaktyki strategię Wydziału Historycznego wyznaczają takie cele, jak:

1. wzbogacanie – zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi - oferty studiów licencjackich i magisterskich, przynoszących studentom satysfakcję osobistą oraz gwarantujących im silną pozycję na krajowym i zagranicznym rynku pracy; 

2. rozwijanie studiów podyplomowych, zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie (long life learning), umożliwiających zarówno uzyskiwanie i zmianę specjalizacji zawodowych, jak też pogłębianie pasji naukowych;

3. rozwijanie studiów doktoranckich, opartych na tradycyjnej relacji mistrz – uczeń, pozwalających na podejmowanie badań wysokospecjalistycznych i interdyscyplinarnych, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i udział w życiu naukowym w kraju i zagranicą; 

4. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez:

 • dbałość o wprowadzanie do dydaktyki akademickiej najnowszych ustaleń naukowych,
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych pracowników naukowych,
 • zapraszanie zagranicznych nauczycieli akademickich (profesorów wizytujących) do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • współpracę przy projektowaniu i realizowaniu programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności z ośrodkami naukowymi specjalizującymi się w badaniach edukacyjnych (np. Instytut Badań Edukacyjnych) oraz z pracodawcami, 
 • zwiększanie mobilności studentów w ramach wymiany międzynarodowej i krajowej,
 • włączanie najzdolniejszych studentów do prac badawczych poprzez ich udział w grantach i konferencjach naukowych,
 • monitorowanie jakości kształcenia przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia;
 • rozwijanie nowoczesnych form kształcenia, zwłaszcza e-learningu, ułatwiającego dostęp do wiedzy i dostosowanego do potrzeb nowych generacji studentów;

6. zwiększanie liczby studentów zagranicznych, w szczególności tych pochodzących z krajów ościennych oraz z krajów spoza Unii Europejskiej;

7. wzmacnianie kompetencji społecznych studentów i ich przygotowanie do partycypacji w życiu publicznym poprzez rozwijanie takich umiejętności, jak: praca zespołowa,  prowadzenie rzeczowej dyskusji, formułowanie merytorycznych argumentów, wypowiadanie swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych oraz uwrażliwianie młodych ludzi na konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy naukowej, życiu społecznym i politycznym.

 

Zadania szczegółowe przewidziane na kadencję 2012-2016:

 - przygotowanie w roku akademickim 2012/13 i wdrożenie w roku akademickim 2013/14 narzędzi pozwalających oceniać efektywność kształcenia na studiach I stopnia (ankiety przeprowadzane wśród osób kończących studia licencjackie oraz wśród słuchaczy studiów magisterskich);

- przygotowanie w roku akademickim 2013/14 i wdrożenie w roku akademickim 2014/15 narzędzi pozwalających oceniać efektywność kształcenia na studiach II stopnia (ankiety przeprowadzane wśród osób kończących studia II stopnia i wśród doktorantów);

- przygotowanie w roku akademickim 2013/14 i wdrożenie w roku akademickim 2014/15 narzędzi pozwalających oceniać efektywność kształcenia na studiach III stopnia (ankiety przeprowadzane wśród kończących studia doktoranckie);

- przeprowadzenie bilansu studiów podyplomowych tak w zakresie efektów kształcenia, jak i ich finansowej rentowności;

- pełne wdrożenie elektronicznej obsługi studentów;

- ustawiczne dążenie do poprawy warunków lokalowych wydziału i poszczególnych instytutów, przyczyniających się do komfortu i jakości dydaktyki oraz pozwalających na zwiększenie liczby studentów.

 

 

W zakresie nauki celami strategicznymi Wydziału Historycznego są:

1. zachowanie czołowej pozycji wśród uczelni polskich i wzrost prestiżu międzynarodowego, do czego przyczyniać się winny:

 • troska o zapewnienie Wydziałowi najlepszej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój młodej kadry naukowej,
 • dbałość o dostęp do najnowszych technologii i urządzeń badawczych;

2. intensyfikacja zgodnej z aktualnymi osiągnięciami światowymi aktywności naukowej, mierzonej jakością i liczbą publikacji oraz ich funkcjonowaniem w obiegu naukowym i społecznym, poprzez:

 • wszechstronne pozyskiwanie krajowych i zagranicznych funduszy na badania naukowe i publikacje,
 • zacieśnianie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi, oświatowymi, kulturalnymi, artystycznymi, zarówno prywatnymi, jak i publicznymi, z organizacjami społecznymi, jednostkami samorządowymi i państwowymi,
 • publikowanie w uznanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i popularnonaukowych,
 • udział pracowników naukowych Wydziału Historycznego w zespołach eksperckich, instytucjach doradczych, ciałach opiniotwórczych;  

3. wzmożenie współpracy międzynarodowej poprzez:

 • udział w zagranicznych grantach, konferencjach i publikacjach oraz aktywność w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych,
 • inicjowanie i tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych,
 • zapraszanie zagranicznych badaczy na wykłady i staże naukowe

 

Zadania szczegółowe przewidziane na kadencję 2012-2016:

- przygotowanie systemu oceny aktywności zawodowej pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału, uwzględniającego specyfikę kierunków badań i studiów prowadzonych na Wydziale

- opracowanie transparentnych zasad podziału środków finansowych na badania naukowe, obowiązujących w poszczególnych Instytutach, tworzących Wydział Historyczny UW

- kontynuacja prac nad repozytorium biblioteczno-informacyjnym w zakresie humanistyki, dostępnym pracownikom i studentom Wydziału Historycznego

 

Wydział w swoim otoczeniu

 

Wydział Historyczny jako jeden z najlepszych tego rodzaju wydziałów w Polsce, zatrudniając osoby o niewątpliwym autorytecie,

1. podtrzymuje tradycję społecznego zaangażowania i wypowiadania się w sprawach istotnych dla kraju i świata, tak w środkach masowego przekazu, jak i na forum instytucji publicznych;

2. opiniuje projekty zmian w organizacji szkolnictwa wyższego i badań naukowych;

3. dba o popularyzację wyników swych badań poprzez zamieszczanie publikacji w repozytoriach cyfrowych, pisanie podręczników szkolnych, organizowanie i współorganizowanie wystaw i koncertów, udział w festiwalach i  innych inicjatywach służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych;

4. przyczynia się w zasadniczym stopniu do ochrony dziedzictwa naukowego i kulturowego;

5. uczestniczy w nauczaniu ustawicznym, zwłaszcza poprzez takie formy, jak Uniwersytet Otwarty i Uniwersytet Dzieci;

6. wyznacza trendy i wzorce naukowych badań oraz dydaktyki; 

 

Zadania szczegółowe przewidziane na kadencję 2012-2016:

- nawiązanie stałej współpracy z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, edukacyjnym i wszelkimi innymi instytucjami powołanymi do dbałości o zachowanie dziedzictwa narodowego.

 

 

         Realizując misję i działając zgodnie z przyjętą strategią Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego podtrzymuje swą chlubną tradycję, dostosowując się przy tym do zmiennych potrzeb świata i oczekiwań otoczenia.

 


Strategia średniookresowa Wydziału Historycznego UW na lata 2015- 2018 r. – wersja skrócona, uchwalona przez Radę Wydziału 23 września 2015

 

 

 

Wprowadzenie

 

Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 190 lat. W swoich długich dziejach nosił różne nazwy. Od chwili powstania Uniwersytetu Warszawskiego w 1816 r. nauki historyczne wykładano na Wydziale Filozoficznym. W Szkole Głównej powołanej do życia w 1862 r., a pełniącej po latach przerwy funkcje uniwersytetu istniał Wydział Filologiczno-Historyczny. Pod taką samą nazwą wydział funkcjonował na powołanym po klęsce powstania styczniowego i istniejącym do 1915 r. Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W październiku roku 1915 w okupowanym przez Niemców Królestwie Polskim odtworzono w Warszawie polski uniwersytet z Wydziałem Filozoficznym obejmującym między innymi dyscypliny historyczne. Z początkiem roku akademickiego 1926/27 Wydział Filozoficzny zastąpiły dwa wydziały: Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy. W okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-45 wydział, podobnie jak uniwersytet, był zamknięty przez władze okupacyjne. Życie wydziału trwało jednak w formie tajnego nauczania. W roku 1945 nastąpiło odrodzenie Uniwersytetu Warszawskiego a wraz z nim Wydziału Humanistycznego. Nazwa Wydziału Historycznego obowiązuje od 15.02.1952 roku.

 

Podstawowe informacje o jednostce

 

Wydział Historyczny składa się z 5 instytutów (Instytut Archeologii,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Historii Sztuki,

Instytut Historyczny, Instytut Muzykologii) oraz Ośrodka Badań Prekolumbijskich. Wydział  zatrudnia ogółem 379 pracowników, w tym 267 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W 2015 r. na Wydziale jest 1408 słuchaczy studiów I stopnia, 903 słuchaczy studiów II stopnia i 152 doktorantów.

Wydział dysponuje następującymi budynkami:

a) siedziba Wydziału Historycznego mieści się na Kampusie Głównym UW Krakowskie Przedmieście 26/28

b) zajęcia odbywają się również przy ul. Nowy Świat 69 i Żurawia 4.

 

 

Wizja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

W 2018 roku Wydział Historyczny UW jest nowoczesnym ośrodkiem badań naukowych oraz prestiżowym i przyjaznym miejscem kształcenia dla studentów i doktorantów. Jako najlepszy wydział historyczny w kraju cieszy się uznaniem i poważaniem środowisk akademickich, ma silną pozycję naukową i dydaktyczną, podnosi swoje znaczenie także na arenie międzynarodowej. Zaangażowana społeczność pracowników i studentów podejmuje wspólne działania. Sprawnie zarządzany, wydział ułatwia swoim pracownikom, studentom i doktorantom  realizację aspiracji naukowych, daje szansę na pozyskiwanie finansowania nowoczesnych badań, zaś absolwentom zapewnia dobrą pozycję na rynku pracy. Jako jedna z najważniejszych instytucji polskiej humanistyki, służy swemu otoczeniu, pełniąc rolę ekspercką, doradczą i opiniotwórczą.

 

Misja Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Misją Wydziału Historycznego jest prowadzenie badań na najwyższym poziomie, sukcesywne zwiększanie udziału pracowników w światowym dyskursie naukowym, zapewnianie przepływu najnowszych osiągnięć naukowych do dydaktyki akademickiej oraz kształtowanie przyszłych elit intelektualnych i politycznych kraju poprzez przygotowywanie studentów do partycypacji w życiu publicznym. W tych działaniach Wydział opiera się na najlepszych tradycjach i zasadach Uniwersytetu Warszawskiego oraz odwołuje się do jego misji, jednocześnie korzystając z innowacyjnych metod badawczych i edukacyjnych, w tym doświadczeń podobnych jednostek europejskich i amerykańskich.
Wydział dba o rozwój naukowy pracowników i doktorantów, w tym o pozyskiwanie niezbędnego finansowania działalności badawczej.

Wydział łączy wysoki poziom kształcenia z elastycznością oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach studiów, co pozwala na sprostanie wymogom rynku pracy i oczekiwaniom absolwentów.

 

 

Cele strategiczne Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wizja i misja Wydziału Historycznego, wynikająca z charakteru prowadzonych badań i form kształcenia, znajduje swą konkretyzację w wyznaczonych celach strategicznych. Cele zostały sformułowane w oparciu o analizę sytuacji naukowej, dydaktycznej, zarządczej oraz związków Wydziału z otoczeniem. Strategia ta realizowana będzie z udziałem całej wspólnoty akademickiej Wydziału.

 


Cele strategiczne Wydziału Historycznego UW realizowane są w pięciu obszarach:  

 

I. Badania naukowe

II. Współpraca międzynarodowa

III. Dydaktyka akademicka

IV. Wsparcie administracyjne. 

V. Współpraca z otoczeniem społecznym

 

W latach 2015-2018 Wydział Historyczny UW będzie dążył do realizacji następujących celów strategicznych:

 

1.  Utrzymanie najwyższej pozycji wśród wydziałów historycznych w Polsce (poprzez utrzymanie wysokiego poziomu badań naukowych i ich rozpoznawalności w nauce międzynarodowej)

 

2.  Stworzenie pełnej, spójnej i atrakcyjnej oferty dydaktycznej na wszystkich poziomach nauczania, spełniającej oczekiwania studentów oraz zwiększającej ich szanse na zmiennym rynku pracy.

 

3. Stworzenie skutecznego i efektywnego systemu zarządzania Wydziałem, który stanie się atrakcyjnym pracodawcą ułatwiającym swym pracownikom możliwości prowadzenia badań i realizacji ambicji, zaś studentom pozwoli na sprawne i satysfakcjonujące realizowanie ich studiów.

 

4. Stworzenie systemu skutecznej i efektywnej komunikacji z otoczeniem, w jakim działa Wydział Historyczny, w tym przede wszystkim z grupami bezpośrednich interesariuszy WH.

 

Powyższe cele wiążą się z realizacją następujących celów szczegółowych:

 

CEL 1.  Utrzymanie najwyższej pozycji wśród wydziałów historycznych w Polsce (poprzez utrzymanie wysokiego poziomu badań naukowych i ich rozpoznawalności w nauce międzynarodowej)

 

1.1.  Zapewnienie warunków realizacji planów badawczych przez doświadczoną kadrę naukową.

1.2.  Zapewnienie warunków rozwoju młodej kadry.

1.3. Intensyfikacja współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także kulturalnymi i oświatowymi, m.in. przez tworzenie konsorcjów.

1.4. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, włączanie doktorantów do takich zespołowych projektów badawczych.

1.5.Rozwój naukowy kadry własnej z możliwością jej wzmocnienia przez wybitnych ludzi nauki.

1.6. Udział w rozwoju humanistyki cyfrowej oraz otwartego dostępu do publikacji naukowych pracowników Wydziału.

 

CEL 2.  Stworzenie pełnej, spójnej i atrakcyjnej oferty dydaktycznej na wszystkich poziomach nauczania, spełniającej oczekiwania studentów oraz ich przyszłych pracodawców.

 

2.1. Doskonalenie programu kształcenia na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

2.2.Unowocześnienie programu studiów doktoranckich i zwiększenie udziału doktorantów w jego opracowaniu, zwiększenie efektywności. 

2.3.Wprowadzenie i rozwijanie procedury potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych poza edukacją formalną.

2.4. Tworzenie i rozwijanie obcojęzycznych programów studiów oraz włączanie Wydziału w programy międzynarodowe, wspieranie procesu dydaktycznego poprzez włącznie w proces dydaktyczny naukowców zagranicznych.

2.5. Rozwijanie refleksji nad dydaktyką akademicką, podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich wydziału i przygotowanie do ich certyfikacji.

2.6.  Doskonalenie wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

 

CEL 3. Stworzenie skutecznego i efektywnego systemu zarządzania Wydziałem, który stanie się atrakcyjnym pracodawcą ułatwiającym swym pracownikom możliwości prowadzenia badań i realizacji ambicji, zaś studentom pozwoli na sprawne i satysfakcjonujące realizowanie ich studiów.

 

3.1. Poprawa jakości obsługi administracyjnej studentów, doktorantów i pracowników naukowych na Wydziale i w poszczególnych Instytutach.

3.2.Doskonalenie systemu zarządzania wydziałem oraz polityki finansowej jednostki.

3.3. Doskonalenie komunikacji wewnątrz wydziału oraz przepływu informacji między wydziałem a innymi jednostkami uniwersytetu, administracją centralną i otoczeniem zewnętrznym. 

3.4. Poprawa warunków lokalowych Instytutów wchodzących w skład wydziału.

3.5. Przyspieszenie cyfryzacji bibliotek specjalistycznych Wydziału Historycznego.

 

CEL 4. Stworzenie systemu skutecznej i efektywnej komunikacji z otoczeniem, w jakim działa Wydział Historyczny, w tym przede wszystkim z grupami bezpośrednich interesariuszy WH.

 

1. Rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej z innymi jednostkami UW reprezentującymi nauki humanistyczne i społeczne.

2. Rozwój współpracy z innymi krajowymi placówkami badawczymi i uczelniami, np. PAN, ASP, archiwami, bibliotekami, muzeami, instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, administracją państwową i samorządową, przedsiębiorstwami prywatnymi.  

3. Zbudowanie trwałych relacji i zróżnicowanie form współpracy z absolwentami Wydziału Historycznego UW.

4. Intensyfikacja współpracy ze szkołami średnimi oraz instytucjami popularyzującymi wiedzę z zakresu nauk humanistycznych (np. czasopisma, portale, festiwale i pikniki naukowe, grupy rekonstrukcyjne).

5. Aktywizacja działań promocyjnych, mających na celu podniesienie prestiżu Wydziału Historycznego i zainteresowanie ofertą dydaktyczną najzdolniejszych kandydatów.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2016-09-05 16:21:48
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:64984