S. DOKTORANCKIE - Stypendia dla doktorantów

Uwaga!
W związku z tym, że trwają prace nad ogólnouniwersyteckim systemem składania wniosków o stypendia (doktoranckie, projakościowe, dla najlepszych doktorantów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych) i zapomogi w USOS-web, prosimy o wstrzymanie się ze składaniem papierowej ich wersji przed 1 października 2017.
Uruchomienie systemu planowane jest na początek października, aktualizowane informacje z Rektoratu będą Państwu natychmiast przekazywane.Uchwałą Rady Wydziału Historycznego UW z dnia 29 marca 2017 ustala się poniższe szczegółowe zasady oceny wniosków stypendialnych.

Zwiekszenie stypendium


Stypendium dla najlepszych doktorantów


Stypendium doktoranckieWzory wniosków

Formularzach do wniosków stypendialnych w r.a. 2017/2018


Wskazówki dla opiekunów naukowych przy pisaniu opinii do wniosków stypendialnychStypenium Ministra za wybitne osiągnięcia - wrzesień 2017 r.

stypendium ministra

Termin składania wniosków o przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 upływa 25 września 2017 r.SZANOWNI PAŃSTWO,

uprzejmie proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji o przyznaniu  bądź nieprzyznaniu stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji podmiotowej do dziekanantu ds. doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

Od bieżącego roku akademickiego wypłacanie stypendiów może być wstrzymane, jeżeli doktorant nie odbierze decyzji.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

zasady przyznawania

UWAGA DOKTORANCI!

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków i wymaganych dokumentów o stypendia: doktoranckie, z dotacji projakościowej jaki dla najlepszych doktorantów upływa 28 października 2016 r.

UWAGA DOKTORANCI!

Bardzo prosimy o niezzwłoczne zgłaszanie się do dziekanatu po odbiór decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium w roku akademickim 2015/2016.

    Od bieżącego roku akademickiego wypłacanie stypendiów może być wstrzymane, jeżeli doktorant nie odbierze decyzji.

UWAGA DOKTORANCI I ROKU!

Po 20 października 2016 r. zostaną ogłoszone kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Wśród kryteriów będzie znajdowało się doświadczenie dydaktyczne (mogą to być wykłady poza uniwersytetem, praca w szkole, uczestnictwo w objazdach naukowych jako kadra, itp.).

Prosimy zawczasu pomyśleć o odpowiednich zaświadczeniach.


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA ROK 2016/2017


ZAŁĄCZNIK


STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH W ROKU AKAD.2016/2017

Lista osób, które w roku akad. 2016/2017 otrzymały stypendium dla najlepszych

ZWIĘKSZONE STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKAD. 2016/2017


Lista doktorantów, którzy otrzymali w roku akad. 2016/2017 zwiększone stypendium doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKAD. 2016/2017


Lista doktorantów, którzy w roku akad. 2016/2017 otrzymali stypendium doktoranckie

Ważna informacja dla doktorantów WH pobierajacych lub starających się o stypendia socjalne

Szanowni Państwo, doktoranci pobierający stypendia socjalne, którzy otrzymali wydziałowe stypendium doktoranckie lub stypendia z dotacji projakościowej na rok akademicki 2014/2015 są zobowiązani do powiadomienia o tym Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów, w celu weryfikacji wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Pobieranie stypendium socjalnego przekraczającego faktycznie należną kwotę, grozi koniecznością zwrotu bezpodstawnie wypłaconej nadwyżki. 

 

Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) uległy zmianie zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta. Wydziałowe stypendia doktoranckie i stypendia z dotacji projakościowej muszą być od 1 X 2014 r. wliczane do dochodu doktoranta. Pismo MNiSW z dnia 28 XI 2014 r., stanowiące odpowiedź na zapytanie Wydziałowej Rady Doktorantów WH UW, doprecyzowuje, że pod uwagę ma być brany stan bieżący, a nie ubiegłoroczny. pismo MNiSWINFORMACJA O STYPENDIACH MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

pismo Prorektor prof. M. Kicińskiej-Habior


procedura składania


rozporządzenie


wzór oświadczenia


Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorant należy składać w terminie do końca października 2015 r. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu .Szczegółowy tryb przyznawania określa Regulamin trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na UW. W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych o dostarczenie  w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2015 r.  do dziekanatu WH następujących materiałów:
 1. Wniosku o przyznanie zwiększenia lub przyznania stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej UW wg wzoru.
 2. Udokumentowanej informacji o publikacjach za rok 2014/2015  (opublikowanych lub złożonych do druku do końca września 2015).
 3. Udokumentowanej informacji o udziale w konferencjach naukowych w ostatnich dwóch semestrach.
 4. Szczegółowej opinii opiekuna naukowego lub promotora o stanie zaawansowania pracy doktorskiej. 
 5. Udokumentowanej informacji o odbytych stażach związanych z tematyką pracy badawczej za ostatnie dwa semestry.
 6. Informacji o osiągnięciach w pracy dydaktycznej, organizacyjnej oraz badawczej (wyłączywszy pracę doktorską) w okresie ostatnich dwóch semestrów.
Dostarczone materiały staną się podstawą  prac Wydziałowej Komisji doktoranckiej, która ustali listę rankingową stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na UW.

Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorant należy składać w terminie do końca października 2015 r. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu .

Szczegółowy tryb przyznawania określa Regulamin trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na UW. 

W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych o dostarczenie  w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2015 r.  do dziekanatu WH następujących materiałów:

 1. Wniosku o przyznanie zwiększenia lub przyznania stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej UW wg wzoru.
 2. Udokumentowanej informacji o publikacjach za rok 2014/2015  (opublikowanych lub złożonych do druku do końca września 2015).
 3. Udokumentowanej informacji o udziale w konferencjach naukowych w ostatnich dwóch semestrach.
 4. Szczegółowej opinii opiekuna naukowego lub promotora o stanie zaawansowania pracy doktorskiej. 
 5. Udokumentowanej informacji o odbytych stażach związanych z tematyką pracy badawczej za ostatnie dwa semestry.
 6. Informacji o osiągnięciach w pracy dydaktycznej, organizacyjnej oraz badawczej (wyłączywszy pracę doktorską) w okresie ostatnich dwóch semestrów.

Dostarczone materiały staną się podstawą  prac Wydziałowej Komisji doktoranckiej, która ustali listę rankingową stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na UW.


regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

Ogłoszenie Komisji Stypendialnej  w sprawie stypendiów z FPM w roku akad. 2015/2016

Zarządzenie nr 32 Rektora UW- Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UW

Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego UW z dn. 1.10.2015r w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów WH: Skład Komisji Stypendialnej w roku akad.2015/2016


WZORY WNIOSKÓW

wniosek o stypendium socjalne


Wniosek o stypendium socjalne dla niepełnosprawnych


wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów


wniosek o zapomogę


oświadczenie o zarobkach

-----

Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-07-21 11:42:24
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:72973