S. DOKTORANCKIE - Stypendia dla doktorantów

Stypendium ministra 2018/2019

Wnioski o stypendium ministra (wygenerowane z USOSweb, wydrukowane i podpisane oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia) należy składać w dziekanacie ds. doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2018r.


Zasady oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019

Uwaga! Najnowsza, ostatecznie zatwierdzona wersja oceny wniosków o stypendium (wydziałowe-doktoranckie i zwiększenie, dla najlepszych)


stypendium doktoranckie


zwiekszenie stypendium


stypendium dla najlepszych


Stypendia 2018/2019 - TERMINY

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego i stypendium dla najlepszych doktorantów mija 22 października 2018 r.


Otwarcie możliwości rejestrowania wniosków o przyznanie wszystkich typów stypendiów w USOSweb nastąpi 2 lipca 2018 r.odbiór decyzji stypendialnych

 

W bieżącym roku akademickim decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium będą miały formę dokumentu elektronicznego. Decyzje będą systematycznie doręczane w drugiej połowie stycznia za pomocą USOSweb. Jest to możliwe tylko w wypadku osób, które na takie doręczenie się zgodziły. Standardowe oświadczenie na wniosku ws. każdego stypendium zawiera zgodę – w ostatnim zdaniu.

 

Na adres mailowy Doktoranta zostanie wysłane zawiadomienie o możliwości odebrania pisma, wysłane z konta Prorektor Choińskiej-Miki, zawierające instrukcję odbioru dokumentu elektronicznego. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma.


Odwołania:

W ciągu 14 dni od dnia odebrania decyzji Doktorant może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Własnoręcznie podpisany wniosek należy przekazać do Dziekanatu. W przypadku osób, które przebywają za granicą wniosek należy wysłać pocztą tradycyjną. Wnioski w formie skanu nie będę rozpatrywane.

 


STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKAD. 2017/2018

Lista doktorantów, którzy w roku akad. 2017/2018 otrzymali stypendium doktoranckie


UWAGA!

W odpowiedzi na postulat zgłoszony przez Samorząd Doktorantów WH UW, przedłużony zostaje termin składania WERSJI PAPIEROWEJ (Z ZAŁĄCZNIKAMI) wniosków stypendialnych DO DNIA 6 LISTOPADA WŁĄCZNIE!


AKTUALIZACJA

Decyzją Pani Prorektor dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. UW termin generowania wniosków w USOSweb o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów został wydłużony DO 5  LISTOPADA (godz. 23:59).Składanie wniosków stypendialnych – bieżące informacje (04.10.2017 r.)

 

Informujemy, że wypełnianie i rejestrowanie wniosków o stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w systemie USOSWeb będzie możliwe od 11 października 2017 r. (środa) od godziny 21.00. Przesunięcie terminu wynika z planowanej aktualizacji systemu USOSWeb oraz przygotowywania materiałów zawierających zasady oceny wniosków z poszczególnych jednostek.


Składanie wniosków stypendialnych – bieżące informacje (30.09.2017 r.)

Szanowni Państwo, w załączniku zamieszczamy informacje przekazane z Biura ds. Studiów Doktoranckich w sprawie metody składania wniosków stypendialnych dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018.


elektroniczne wnioski stypendialne

Zasady oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla doktorantów (zatwierdzone - 12.10.2017)

Zwiekszenie stypendium


Stypendium dla najlepszych doktorantów


Stypendium doktoranckieWskazówki dla opiekunów


Wskazówki dla opiekunów naukowych przy pisaniu opinii do wniosków stypendialnychStypenium Ministra za wybitne osiągnięcia - wrzesień 2017 r.

stypendium ministra

Termin składania wniosków o przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 upływa 25 września 2017 r.SZANOWNI PAŃSTWO,

uprzejmie proszę o zgłaszanie się po odbiór decyzji o przyznaniu  bądź nieprzyznaniu stypendium doktoranckiego oraz stypendium z dotacji podmiotowej do dziekanantu ds. doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

Od bieżącego roku akademickiego wypłacanie stypendiów może być wstrzymane, jeżeli doktorant nie odbierze decyzji.

 

UWAGA DOKTORANCI!

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków i wymaganych dokumentów o stypendia: doktoranckie, z dotacji projakościowej jaki dla najlepszych doktorantów upływa 28 października 2016 r.

UWAGA DOKTORANCI!

Bardzo prosimy o niezzwłoczne zgłaszanie się do dziekanatu po odbiór decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium w roku akademickim 2015/2016.

    Od bieżącego roku akademickiego wypłacanie stypendiów może być wstrzymane, jeżeli doktorant nie odbierze decyzji.STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH W ROKU AKAD.2016/2017

Lista osób, które w roku akad. 2016/2017 otrzymały stypendium dla najlepszych

ZWIĘKSZONE STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKAD. 2016/2017


Lista doktorantów, którzy otrzymali w roku akad. 2016/2017 zwiększone stypendium doktoranckie

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKAD. 2016/2017


Lista doktorantów, którzy w roku akad. 2016/2017 otrzymali stypendium doktoranckie

Ważna informacja dla doktorantów WH pobierajacych lub starających się o stypendia socjalne

Szanowni Państwo, doktoranci pobierający stypendia socjalne, którzy otrzymali wydziałowe stypendium doktoranckie lub stypendia z dotacji projakościowej na rok akademicki 2014/2015 są zobowiązani do powiadomienia o tym Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów, w celu weryfikacji wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Pobieranie stypendium socjalnego przekraczającego faktycznie należną kwotę, grozi koniecznością zwrotu bezpodstawnie wypłaconej nadwyżki. 

 

Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) uległy zmianie zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta. Wydziałowe stypendia doktoranckie i stypendia z dotacji projakościowej muszą być od 1 X 2014 r. wliczane do dochodu doktoranta. Pismo MNiSW z dnia 28 XI 2014 r., stanowiące odpowiedź na zapytanie Wydziałowej Rady Doktorantów WH UW, doprecyzowuje, że pod uwagę ma być brany stan bieżący, a nie ubiegłoroczny. pismo MNiSW
Ogłoszenie Komisji Stypendialnej  w sprawie stypendiów z FPM w roku akad. 2015/2016

Zarządzenie nr 32 Rektora UW- Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UW

Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego UW z dn. 1.10.2015r w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów WH: Skład Komisji Stypendialnej w roku akad.2015/2016


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-07-21 11:42:24
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:92443