Komunikaty

Sprawozdanie – Protokół Wydziałowej (Okręgowej)* Komisji Wyborczej

(Komisji Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, o której mowa w § 18 ust. 1 Statutu UW)*

dotyczący wyboru dziekana Wydziału Historycznego UW

w kadencji 2016-2020

 

1. Data zebrania wyborczego 21 kwietnia 2016

2. Przewodniczył zebraniu (podać tel., e-mail) Michał Kopczyński, 508 714839, m.kopczynski@uw.edu.pl

3. Sposób powiadomienia wyborców o zebraniu wyborczym zawiadomienie pisemne, plakaty, mailing indywidualny (kilkukrotny)

4. Komisja skrutacyjna w składzie:

1)                 .Alicja Kulecka

2)                 .Tomasz Scholl

3)                  Wiesław Więckowski

5. Liczba mandatów do obsadzenia..1

6. Liczba mandatów obsadzonych 0

7. Liczba osób uprawnionych do głosowania..195

8. Liczba osób obecnych na zebraniu 157 (na podstawie liczby wydanych głosów w głosowaniu I), 156 (na podstawie liczby wydanych głosów w głosowaniu II)

9. Wszyscy zgłoszeni kandydaci (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)

1)                 dr hab., prof. UW Karpińska Małgorzata

2)                  prof. dr hab. Kołodziejczyk Dariusz

3.) prof. dr hab. Ziółkowski Mariusz

10. Liczba głosów oddanych na kandydatów (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)

                                                                                  głosowanie I głosowanie II

3) dr hab., prof. UW Karpińska Małgorzata                        73                   88

4) prof. dr hab. Kołodziejczyk Dariusz                               61                   66

3.) prof. dr hab. Ziółkowski Mariusz                                  22

11. W przeprowadzonych głosowaniach wybrano (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię):

1)                  dr hab., prof. UW Małgorzata Karpińska

12. Miejsce przechowywania dokumentów wyborczych i nazwisko oraz imię osoby odpowiedzialnej (podać tel, e-mail) Dziekanat Wydziału Historycznego UW, +48 22 55 24 536 wh.dziekanat.sog@uw.edu.pl.

 

Przewodniczący zebrania:

..................................................................

Michał Kopczyński

Przewodniczący Komisji Wyborczej

.................................................................

Michał Kopczyński

 

Protokolant:

....................................

Agata Paśnik-Mianowska


Szanowni Państwo,

 W imieniu Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego  prof. dr. hab. Michała Kopczyńskiego informuję, że we środę 20 kwietnia 2016 roku odbędzie się debata "last minute" Trójki Kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Historycznego. Spotkanie będzie miało miejsce w Instytucie Archeologii Sala 210 o godz. 17:30 (z możliwością lekkiego poślizgu czasowego wobec głosowania na Rektora UW zaplanowanego na 16:30).

 Z wyrazami szacunku,

Magdalena Nowakowska

Dyrektor Administracyjny Wydziału Historycznego UW.


Szanowni Państwo, 

choć przebywam zagranicą w ramach otwarcia wystawy o polskich badaniach archeologicznych w Andach, to śledzę z uwagą przebieg debaty wyborczej i spotkań organizowanych przez mych znakomitych Rywali. W najbliższych dniach wracam do kraju i zamierzam włączyć się aktywnie do tej dyskusji. Pozwalam sobie o tym poinformować, albowiem, co chciałbym wyraźnie podkreślić, nadal kandyduję na stanowisko Dziekana i bynajmniej nie zamierzam ustąpić pola mym Szanownym Kontrkandydatom.


Z wyrazami poważania
Mariusz Ziółkowski

Programy wyborcze kandydatów na dziekana WH

program wyborczy dr hab Małgorzaty Karpińskiej, prof. UW


program wyborczy prof. dr. hab. Dariusza Kołodziejczyka


program wyborczy prof. dr. hab. Mariusza Ziółkowskiego

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy protokół z wyborów indykacyjnych na dziekana WH przeprowadzonych w dniu 16 marca 2016 roku. Na prośbę przewodniczącego WKW prof. M. Kopczyńskiego informujemy, że prof. Tomasz Derda zrezygnował z kandydowania na dziekana WH


protokół z wyborów indykacyjnych

UWAGA!                                                                                                       

na prośbę Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej ogłaszam godziny dziekańskie:                                                                                                              16 marca 2016          w godz. 14.00 – 16.00

22   marca 2016 r.     w godz. 12.00 - 15.00

21 kwietnia 2016       w godz. 10.00 – 13.00   

                                                                                                                        Dziekan Wydziału Historycznego   prof. dr hab. Elżbieta B. Zybert

=======================================================

Do członków Wydziałowego Kolegium Elektorów*

Wydziałowa Komisja Wyborcza serdecznie informuje o terminie zgromadzenia wyborczego związanego z wyborami dziekana Wydziału Historycznego UW:

Dnia 16 marca 2016, w środę, o godz. 14.00 w sali kolumnowej Instytutu Historycznego UW, odbędą się wybory indykacyjne dziekana.

  plakat


Szanowni Państwo,

Przypominam, że następne zgromadzenie wyborcze odbędzie się 16 marca br w sali kolumnowej o godzinie 14.00.

W zebraniu uczestniczyć mogą członkowie Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Historycznego, tj. wszyscy pracownicy samodzielni oraz osoby wybrane do tego ciała przez dwie pozostałe kurie wyborcze.
Przedmiotem zebrania będą wybory indykacyjne dziekana. Aby były one
ważne spełnione musi być kworum, dlatego proszę o niezawodne przybycie.

Michał Kopczyński
przew. Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego


Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy protokoły wyborów przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2016 roku.


24.03_spraw_samodzielni_elektorzy 24.02_spraw_niesamodzielni_rada 24.02_spraw_niesamodzielni_elektorzy


Uchwała Komisji Wyborczej WH UW:


uchwała 3


spraw_administracja_elektorzy_uw spraw_administracja_elektorzy_wh spraw_administracja_rada spraw_administracja_senat spraw_niesamodzielni_elektorzy_uw spraw_niesamiodzielni_elektorzy_wh spraw_niesamodzielni_senat samodzielni_elektorzy_senat spraw_samodzielni_rada spraw_samodzielni_senat spraw_niesamodzielni_rada


Warszawa, 20 stycznia 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Historycznego UW

 

Uchwała nr 1

Stosując się ustaleń powziętych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i przedstawionych podczas spotkania Dziekana Wydziału Historycznego i dyrektorów instytutów z JM Rektorem prof. Marcinem Pałysem, które odbyło się w dniu 15 stycznia br., Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia:

1. wybory do Kolegium Elektorów UW oraz wybory przedstawicieli Wydziału do Senatu odbędą się w dawnym składzie Wydziału, tzn. z udziałem pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych;

2. pozostałe wybory - Wydziałowego Kolegium Elektorów, członków Rady Wydziału oraz dziekana i prodziekanów - odbędą się w składzie docelowym Wydziału, tzn. bez udziału wyborców z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych.

 

                                                                                              przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

 WH UW

 

 Michał Kopczyński

 

Warszawa, 20 stycznia 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Historycznego UW

 

Uchwała nr 2

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historycznego UW ustanawia następujące terminy zgromadzeń wyborczych:

18.02.2016 (czwartek), sala Kolumnowa w budynku IH UW:

godz. 10.00, kuria samodzielnych nauczycieli akademickich- wybory członków Kolegium Elektorów UW (19 mandatów), kandydata do Senatu UW (1 mandat), członków rady Wydziału Historycznego UW (59 mandatów);

godz. 13.00, kuria innych nauczycieli akademickich – wybory członków Kolegium Elektorów UW (4 mandaty), kandydata do Senatu UW (1 mandat), Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Historycznego UW (30 mandatów), członków Rady Wydziału Historycznego UW (16 mandatów);

godz. 15.00, kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - wybory członków Kolegium Elektorów UW (1 mandat), kandydata do Senatu UW (1 mandat), członków Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Historycznego UW (9 mandatów), członków Rady Wydziału Historycznego UW (4 mandaty).

16.03.2016 (środa), sala Kolumnowa w budynku IH UW:

godz. 14.00 – wybory indykacyjne Dziekana Wydziału Historycznego UW przez Kolegium Elektorów Wydziału Historycznego.

22.03.2016 (wtorek), sala Kolumnowa w budynku IH UW:

godz. 12.00 – spotkanie wyborcze z kandydatami na stanowisko Dziekana Wydziału Historycznego UW.

21.04.2016 (czwartek), sala Kolumnowa w budynku IH UW:

godz. 10.00 – wybory Dziekana Wydziału Historycznego UW przez Kolegium Elektorów Wydziału Historycznego UW

12.05.2016 (czwartek), sala Kolumnowa w budynku IH UW:

godz. 15.00 – spotkanie z kandydatami na prodziekanów Wydziału Historycznego UW

23.05.2016 (poniedziałek) sala Kolumnowa w budynku IH UW

godz. 12.00 – wybory prodziekanów Wydziału Historycznego UW

 

przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

WH UW

 

Michał Kopczyński

 

 

Warszawa, 20 stycznia 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Historycznego UW

 

Uchwała nr 3

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historycznego UW podaje do wiadomości podział mandatów w ciałach wybieralnych:

Kolegium Elektorów UW

kuria samodzielnych nauczycieli akademickich                               19 mandatów

kuria innych nauczycieli akademickich                                            4 mandaty

kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi       1 mandat

Razem                                                                                               24 mandaty

Podstawa prawna: Uchwała nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2016.

 

Kolegium Elektorów Wydziału Historycznego UW

kuria samodzielnych nauczycieli akademickich                    117 mandatów (60%)*

kuria innych nauczycieli akademickich                                 30 mandatów (15,4%)

kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi       9 mandatów (4,6%)

przedstawiciele doktorantów  -                                            3 mandaty (1,5%)

przedstawiciele studentów                                                   36 mandatów (18,5%)

Razem:                                                                                  195 mandatów

* w skład Kolegium wchodzą z urzędu wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy, nie ma więc potrzeby wyboru na zebraniu 18 lutego br.

Podstawa prawna: Statut UW § 84, ust. 1, § 39, ust. 2–4.

Objaśnienie: podział mandatów ustalony na podstawie liczby samodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale i posiadających czynne prawo wyborcze. Pozostałe liczby ustalone zgodne z proporcjami podanymi w Statucie UW, § 39, ust. 2–4.

 

Rada Wydziału Historycznego UW

kuria samodzielnych nauczycieli akademickich                    59 mandatów (59,6%)

kuria innych nauczycieli akademickich                                 16 mandatów (16,2%)

kuria pracowników niebędących nauczycielami akademickimi       4 mandaty (4,0%)

przedstawiciele doktorantów                                               3 mandaty (3,0%)

przedstawiciele studentów                                                   17 mandatów (17,2%)

Razem:                                                                                  99 mandatów

Podstawa prawna: Statut UW § 84, ust. 1, § 39, ust. 2–4.

Objaśnienie: podział mandatów ustalony na podstawie liczby samodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale i posiadających czynne prawo wyborcze. Pozostałe liczby ustalone zgodne z proporcjami podanymi w Statucie UW, § 39, ust. 2–4.

Uwaga: bezpośrednie zastosowanie nowego regulaminu Rady Wydziału Historycznego UW uchwalonego 9 grudnia 2015 r. nie było możliwe, bowiem nie jest on jeszcze dokumentem obowiązującym prawnie. W tej sytuacji konieczne było skorzystanie z przytoczonych powyżej zapisów zawartych w Statucie UW.

przewodniczący

 Wydziałowej Komisji Wyborczej

  WH UW

 

 Michał Kopczyński


Zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uczelniana Komisja Wyborcza ustaliła terminarz czynności wyborczych: Monitor UW, poz. 223


W roku 2015 decyzją Jury nagrody CLIO  otrzymali:

Kategoria Monografie i Syntezy

 

Nagroda I

prof. dr hab. Tomasz  Kizwalter

W stronę równości

dr hab. Tomasz Waliszewski

Elaion. Olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine

 

Nagroda II

dr hab. Agnieszka Kościańska

Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce

dr hab. Aneta Pieniądz

Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna

dr hab. Janusz  Z. Wołoszyn

Wróg – Inny – Sąsiad. Obraz obcego w kulturze Moche

 

Nagroda III

prof. dr hab. Elżbiety Jastrzębowskiej

 Podziemia antycznego Rzymu

prof. dr hab. Jerzy Kruppe i mgr Martyna Milewskia

Dzieje Zamku w Pucku

dr Amanda Krzyworzeka

 Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska

Sejm żydów litewskich  

dr hab. Piotr Węcowski

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza

plakat CLIO

plakat CLIO

Autor: A.M.Bauer


Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Historycznego

przeprowadzonych w dn. 28 października 2015 roku

 

Przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich:

dr hab. Iwona Luba,

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano,

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz,

dr hab. Marek Tobera.

Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich:

dr Marek Czapelski,

dr Marcin Roszkowski,

dr Michał Starski.

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Emilia Mroczkowska.

 

 


Z przyjemnością informujemy, że minionej soboty odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Dzieci połączona z galą wręczenia nagród dla najlepszych wykładowców roku akademickiego 2014/15.

W gronie wyróżnionych za najlepsze warsztaty znalazł się dr Wiesław Więckowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy.


Dwoje naszych pracowników otrzymało nagrody Prezesa Rady Ministrów:

 

prof.dr hab. Włodzimierz Borodziej za osiągnięcia naukowe i wybitny dorobek naukowy;

dr hab. Monika Rekowska  za wysoko oceniane osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego - dzieło „W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911)”.

Gratulujemy

 


Czwarta edycja konkursu „Diamentowy Grant” rozstrzygnięta. W tegorocznej edycji wśród laureatów znalazło się pięciu studentów Wydziału Historycznego UW.

Weronika Karpińska, Gdy Rzymianin przybył do Edomu. Proces przekształcania królestwa nabatejskiego w rzymską prowincję Arabię

Aleksandra Jakubczak, Żydzi i Polacy w walce z handlem „żywym towarem” na przełomie XIX i XX wieku. Ziemie polskie na tle porównawczym

Oskar Kubrak, Poszukiwania nieznanego obozu legionu IV scytyjskiego w Armenii

Magdalena Luto, W służbie króla czy kanclerza? Działalność polskich dyplomatów w obliczu długiej wojny habsbursko-osmańskiej 1593-1606. Studium prozopograficzne w oparciu o teorię aktora-sieci

Sebastian Rajewicz, Tethrippon Euagorasa. Schole w Sparcie w V-IV wieku p.n.e


 

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW:

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

 

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

 

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

 

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: regulaminstudiow@uw.edu.pl. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.

 


W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Dziekan Sala Kolumnowa będzie otwarta dla zwiedzających w każdą środę, w godz. 10.00-17.00, z wyjątkiem dni, w których Sala jest wynajmowana


 Członkowie Rady Wydziału, którzy mają problem z zalogowaniem się na stronie Wydziału Historycznego powinni skontaktować się mailem z dyrektorem administracyjnym Wydziału mgr Magdaleną Nowakowską dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Dla tych osób zostanie wygenerowane nowe hasło startowe.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2016-04-22 11:14:14
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 55 22 535, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:586362