BADANIA NAUKOWE - Badania naukowe

Specyfiką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest jego złożona struktura, w skład Wydziału wchodzi bowiem sześć instytutów: Instytut Archeologii (zwany dalej w skrócie IA), Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (IEiAK), Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (IINiSB), Instytut Historyczny (IH), Instytut Historii Sztuki (IHS), Instytut Muzykologii (IM) oraz Ośrodek Badań Prekolumbijskich (OBP).

Badania naukowe na Wydziale Historycznym prowadzone są w  następujących specjalnościach: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, bibliologia i informatologia oraz muzykologia.

Szczegółowy opis badań naukowych prowadzonych przez jednostki Wydziału znajduje się na stronach Instytutów i Ośrodka.


Wykaz projektów realizowanych na Wydziale Historycznym (wg daty zakończenia)


Wyniki konkursów ETIUDA 2, FUGA 3 z dn. 24 czerwca 2014

Link:http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-06-24-wyniki-konkursow

 

FUGA 3

Na granicy trzech światów: dzieje osadnictwa pogranicza Polski i Białorusi od schyłku wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów

dr Vadzim Beliavets

 

Wojskowość tatarska w epoce nowożytnej

dr Andrzej - Gliwa


Pieta w sztuce chrześcijańskiej i żydowskiej w dziewiętnastym i dwudziestym wieku: Studium porównawcze

dr Monika Czekanowska-Gutman

 

Importy prowincjonalnorzymskie w Polsce środkowej.

dr Ireneusz Jakubczyk

 

ETIUDA 2

Faktura utworu muzycznego: ogólne ujęcie teoretyczne i adekwatna metoda analizy

mgr Marcin Krajewski

 

(Re)constructing Beirut: heritage, memory and a post-war metropolis

mgr Katarzyna Natalia Puzon

 

"Celui dont le nom est béni pour l'éternité": Une étude des dédicaces sans théonymes à Palmyre. ("Ten, którego imię jest błogosławione na wieki": Studium dedykacji bez teonimów w Palmyrze.)

mgr Aleksandra Danuta Kubiak-Schneider


Wyniki konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATA - komunikat z dn. 6.05.2014 

OPUS

Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski

dr Magdalena Lubańska

 

PRELUDIUM

Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę. Studium porównawcze

mgr Magdalena Zatorska

 

SONATA

Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e.

dr Dorota Hanna Dzierzbicka

 

Wykaz projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013/2014

 

Moduł badawczy 1.1

Oświata i szkolnictwo na wsi w II Rzeczypospolitej

dr hab. Barbara Wagner

 

Rekonstrukcja i ekspozycja fragmentów wazowskich rezydencji odnalezionych na dnie Wisły. Odzyskane dziedzictwo narodowe w ramach interdyscyplinarnych badań dna rzeki

dr Hubert Kowalski

 

Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytyczne

dr hab. Agnieszka Bartoszewicz

 

Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

 

Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970

dr Gabriela Świtek

 

Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych

dr hab.Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska

 

Moduł badawczy 1.2

 

Huculszczyzna - antropologiczne obszary pamięci

prof. dr hab. Lech Mróz

 

Źródła wzorców kultury monastycznej – transformacja i recepcja w średniowiecznej Polsce: kultura piśmienna, przekaz ustny i wizualny

dr Tomasz Gronowski

 

Moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie 3.1

 

Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów [autor: Jerzy Pysiak]

 

Tłumaczenie na język angielski i wydanie elektroniczne książki Magdaleny Lubańskiej "Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach", Warszawa 2012, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 

Tłumaczenie na język angielski książki dr. hab. Szymona Paczkowskiego "Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha" i przygotowanie do wydania elektronicznego

 

Tłumaczenie na język ang. i publikacja w formie elektronicznej książki J. Kochanowskiego Tylnymi drzwiami. "Czarny rynek" w Polsce 1944-1989, Warszawa 2010

 

Przekład na język angielski i publikacja elektroniczna monografii: Aleksander Wolicki, "Symmachia spartańska w VI-V w. p.n.e.", Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2012

 

Całość wyników została opublikowana na stronie MNiSW

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rozstrzygniecie-iii-edycji-konkursow-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki-2013-2014-r.html


Wyniki konkursów NCN HARMONIA 5, SONATA BIS 3

Rola środowiska w procesie urbanizacji w Syrii w późnym chalkolicie: analiza masowych pochówków z Tell Madżnuna

dr hab. Arkadiusz Sołtysiak

 

Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie

dr Robert Krzysztof Wiśniewski

 

Informacja o wynikach konkursu znajduje się na stronie:

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-23-wyniki-konkursow

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2014-06-24 14:11:42
Opis ostatniej aktualizacji:Wyniki ETIUDA i FUGA
Zredagował:
Liczba odsłon strony:23359