BADANIA NAUKOWE - Wydziałowa koordynacja badań naukowych

mgr Krystyna Dudzińska

koordynator ds. projektów badawczychk.dudzinska@uw.edu.pl

tel. +48 22 55 21 654

 

Aktualne ogłoszenia: http://bob.uw.edu.pl/

 


 

Harmonogram konkursów NCN na 2018

Link: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

****

Ogłoszenie VII edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Termin składania wniosków zamieszczony w systemie OSF: 15 stycznia 2018 

Termin składania WH:8.01.2018

Termin składania wniosków w BOB – 8.01.2018!

I. Forma wsparcia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Więcej: http://bob.uw.edu.pl/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant/

***

 

Ogłoszenie konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
***** 8 marcaw BOB, WH
*****15 marca w NCN

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r.

Informacja ze strony BOB: http://bob.uw.edu.pl/ogloszenie-konkursow-etiuda-6-sonatina-2-i-uwertura-2/

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

 • Ogłoszenie ETIUDA 6 – W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.
 • Ogłoszenie SONATINA 2 – SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.
 • Ogłoszenie UWERTURA 2 – Dzięki konkursowi UWERTURA 2 polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnić rolę kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

Obecnie trwają również prace nad dokumentacją konkursu TANGO 3. Konkurs prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy współpracy Narodowego Centrum Nauki i dotyczyć będzie możliwości komercjalizacji wyników badań uzyskanych w czasie realizacji projektów NCN. Szczegółowe informacje na temat nowej formy tego konkursu będą znane na początku 2018 roku.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-12-15-ogloszenia-konkursow-e6-so2-u2

 

***

Informaacja o konkursach NCN

UWERTURA

Informacja ze strony NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-05-30-nowy-harmonogram

"Również w grudniu 2016 r. po raz pierwszy zostanie ogłoszona UWERTURA – konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee. Program, realizowany wspólnie z ERC, będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy starają się lub będą się starać o finansowanie swoich badań ze środków europejskich. Jest to propozycja dla naukowców prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, mająca na celu  zwiększenie wskaźnika sukcesu polskich naukowców ubiegających się o granty ERC."

SONATINA

Informacja  ze strony NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-05-30-nowy-harmonogram:

"Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do oferty konkursów NCN nowego konkursu o nazwie SONATINA stanowiącego kontynuację programu Iuventus Plus prowadzonego dotychczas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzją ministra program ten został przekazany do dalszej realizacji w Narodowym Centrum Nauki. SONATINA stanowi atrakcyjną propozycję dla naukowców do 3 lat po doktoracie, gdyż oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. Wraz z SONATĄ oraz SONATĄ BIS nowy konkurs stworzy spójny system finansowania badań prowadzonych przez badaczy rozpoczynających karierę naukową. Dzięki temu naukowcy będą mogli zaplanować ścieżkę swojej kariery w kolejnych programach grantowych od etapu zdobywania doświadczenia w zagranicznych placówkach badawczych, przez możliwość stworzenia własnego zespołu naukowego, aż po dojrzałą kontynuację ich pracy. Pierwszy blok konkursów SONATINA – SONATA – SONATA BIS wystartuje już w grudniu br. W związku z tym w 2016 i 2017 r. konkurs FUGA zostanie zawieszony, a konkurs SONATA BIS ogłosimy wyjątkowo dwa razy – 15 czerwca oraz 15 grudnia. Przesunie się także nabór wniosków w konkursie SONATA 12, który zamiast we wrześniu będzie ogłoszony wraz SONATINĄ i SONATĄ BIS 15 grudnia br."

Informacja z posiedzenia październikowego 2016 Rady NCN:

SONATINA, którego ogłoszenie planowane jest na 15 grudnia 2016 r. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, konkurs ten będzie skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Istotą konkursu jest finansowanie przez NCN pełnoetatowego zatrudnienia dla kierownika projektu w jednostce naukowej, w której zamierza realizować swój projekt badawczy. Konkurs adresowany jest do osób, które nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, bądź mają takie zatrudnienie, ale chcą otrzymać etat w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować tam w roli kierownika swój projekt badawczy. Dodatkowo, w ramach SONATINY, Narodowe Centrum Nauki sfinansuje kierownikowi projektu 3-6 miesięczny staż zagraniczny w wybranym przez niego ośrodku naukowym. Po raz pierwszy w tym konkursie zostanie zastosowana zasada umożliwiająca kobietom posiadającym dzieci przedłużenie okresu jaki upłynął od uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora oraz przedziału czasowego w jakim oceniany jest dorobek naukowy o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Takim rozwiązaniem Centrum stwarza warunki do pełnego skorzystania z oferty konkursowej również przez kobiety, które nie korzystały z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Szczegółowe warunki konkursu, w tym zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w tym konkursie, będą omawiane podczas następnych posiedzeń Rady.

Link: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-20-pazdziernikowe-posiedzenie-rady

MINIATURA - Członkowie Rady omówili również propozycję warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na tzw. „małe granty”, który będzie służył finansowaniu pojedynczego działania naukowego. Ogłoszenie nowego konkursu zaplanowane jest na początek roku 2017 r. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w ubieganiu o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Centrum przewiduje, że nabór wniosków w konkursie MINIATURA będzie przeprowadzany w sposób ciągły, a przyjmowanie pierwszych wniosków będzie możliwe już od 3 kwietnia 2017 r.

Link: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-20-pazdziernikowe-posiedzenie-rady

Porjektowane zmiany w konkursie ETIUDA:

Dyskutując nad warunkami przeprowadzenia kolejnej edycji konkursu ETIUDA, członkowie Rady zaproponowali podwyższenie do 4, 5 tys. zł  kwoty stypendium naukowego, jakie laureat ETIUDY otrzymuje w ramach finansowania stypendium doktorskiego przyznanego w tym konkursie. Mając to na uwadze, Rada zdecydowała się podjąć działania w kierunku uruchomienia procedury opiniowania przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego nowych zasad przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych i stypendiach doktorskich. Opinia ta pozwoli na zatwierdzenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zasad finansowania przez Centrum stypendiów naukowych i zwolnienie tych stypendiów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzje w tym zakresie poznamy podczas kolejnego posiedzenia Rady.

Link: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-20-pazdziernikowe-posiedzenie-rady

*****

 Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 •     „Doskonałość naukowa”
 •     „Nauk dla innowacyjności”
 •     „Humanistyka dla rozwoju” 

Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
 • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
 • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet: 20 mln zł/rok.
Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Fragment ogłoszenia:

2.2. Obszar:

2.2.1.„Doskonałość naukowa” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:

umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,

kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,

wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,

kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,

podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,

identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

 

2.2.2. „Nauka dla innowacyjności” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:

otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,

wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań

naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,

upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

 2.2.3. „Humanistyka dla rozwoju” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:

rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,

wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.

 

****

Od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 1 marca 2017 r.  - Program „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” Więcej informacji

***

„Premia na Horyzoncie”

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu o którym mowa w pkt 1.2 przed dniem złożenia wniosku.

Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

 

 

 "Granty na Granty"

Polskie jednostki naukowe, które ubiegają się o granty unijne, mają szansę otrzymać finansowe wsparcie. Na pokrycie kosztów przygotowania wniosku można zdobyć nawet 30 tys. zł. Resort nauki ogłosił dziś drugą edycję programu „Granty na granty”. 

 

link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html

 

EURAXESS

Aktualna informacja Euraxess: listopad 2014 link: http://www.euraxess.pl/files/Aktualne%20oferty%20stypendialne_listopad%282%29.pdf

Euraxess - baza ofert dla nauk humanistycznych i społecznych; http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych?start=5

Strona głowna - ogłoszenia o konkursach Euraxess http://www.euraxess.pl/index.php/praca-i-stypendia/baza-ofert-stypendialnych?start=1

 

NCN - harmonogram konkursów http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

NCiBR - Harmonogram konkursów- m.in. TANGO Link: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

 

Eurodesk - https://www.eurodesk.pl/nb_programs?find=date

 

CALENDA (calls, jobs, prizes)  http://calenda.org/?lang=en

 

Program ERASMUS+

Strona programu: http://erasmusplus.org.pl/

Program http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Informacja w jęz.polskim; http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Prezentacja: http://erasmusplus.org.pl/faq/#szk_wyzsze

BWZ: http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=7207

jak złożyc wniosek:http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/

Partnerstwa strategiczne/KA2 - poradnik ze strony BWZ http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/KA2_Partnerstwa_strategiczne_180314.pdf

 

Kopia ogłoszenia BWZ UW: http://www.bwz.uw.edu.pl/?p=8744

Zaproszenie do składania wniosków 2015

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ na rok 2015. W dokumencie tym przedstawione zostały nowe terminy składania wniosków w każdej z akcji centralnych i zdecentralizowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 


Stowarzyszenie KOPIPOL informuje o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową. 

Stowarzyszenie KOPIPOL w 1995 r. uzyskało status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Od tej pory reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, czyli dzieli środki między uprawionych autorów publikacji naukowych i technicznych. Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

Aby otrzymać wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej należy:

 • sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie w wyszukiwarce autorów uprawnionych imienia i nazwiska na stronie internetowej Stowarzyszenia,
 • wygenerować za pomocą w/w wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie utworów),
 • prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłać pocztą tradycyjną na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31.

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem internetowym stowarzyszenia.

****

Kilka terminów w roku:

Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers

Submit an application if you are a researcher from abroad with above average qualifications, completed your doctorate less than twelve years ago, already have your own research profile and are working at least at the level of Assistant Professor or Junior Research Group Leader or have a record of several years of independent academic work.

Link: http://www.humboldt-foundation.de/web/1710.html

Timline: http://www.humboldt-foundation.de/web/selection-procedure.html

Comittee meetin: Feb/March; June/July; Oct./Nov.

 

Stypednia Finlandia - 5 miesięcy przed spodziewaną wizytą; doktoranci http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

 

Stypendia World Forest Institute - USA (Portland, Oregon) – należy aplikować 2 miesiące przed planowanym wyjazdem; http://wfi.worldforestry.org/index/international-fellowship.html

 

"Kepler Prize" of the European Academy of Sciences

In order to bridge great minds to great promises in the European Research Area (ERA), the European Academy of Sciences has established in 2010 the KEPLER AWARD for European Young Scientists (KEYS). This award has the goal of steering the cooperation of highly talented young scientists in Europe interested in research crossing the borders of disciplines and states. By offering communication and cooperation with its members the interactions between generations is going to be enhanced. .

One Prize is attributed per year.

Link: http://www.eurasc.org/kepler/kepler.asp


Fulbright

Fulbright Lectureship in Slavic Studies Award

Fulbright Schuman Program

 


Informacja o konkursach w programie Horyzont 2020: link

The Fritz Thyssen Foundation; http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-support/?L=1#c884

 

Bazy ekspertów

Participants Portal - program Horizon 2020

na portalu Programu Horyzont 2020 można zalogować się w bazie ekspertów.

Link: https://ecas.ec.europa.eu/


Call for expressions of interest N° EACEA/2013/01

Participant Portal for Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) otworzyła nowy nabór na ekspertów programów na lata 2014-2020:

 • Erasmus+ (edukacja, młodzież, sport)
 • Europa dla Obywateli
 • Kreatywna Europa (kultura i sektor audiowizualny)
 • EU Aid Volunteers

Zadania ekspertów to m. in.: ocena wniosków składanych do Agencji, monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie (wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów), badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie stałym – zaproszenie do składania wniosków jest otwarte przez cały okres trwania nowych programów (do końca 2020 roku).

Nabór ekspertów:  http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php

Wersja ogłoszenia ze strony EACEA:

 Call for expressions of interest N° EACEA/2013/01 for the establishment of a list of experts to assist the Education, Audiovisual and Culture executive Agency in the framework of the management of European Union programmes in the field of education, audiovisual, culture, youth, sport, EU aid volunteers, and citizenship or any other programmes delegated to the Agency.

 The list resulting from this call for expressions of interest is valid for the duration of the programmes managed by the Agency, i.e. until 31.12.2020.

 Experts may submit an application at any time prior to the last three months of validity of the list, i.e. until 30.09.2020.

Who can be an expert?

 You have a chance of being selected as an expert if you:

 Have a high level of expertise in the programmes managed by the Agency as stated in the call for expression of interest to be published by the Agency

 

Have a good knowledge of English and/or French and/or German

 Are able to use IT tools

 Can be available for occasional, short-term assignments

 

What will the assignments involve?

 The Agency may need external expertise in the following programme:

 Erasmus+ (education, youth, sport)

 Europe for Citizens

 Creative Europe (MEDIA, culture)

 EU Aid Volunteers

Link


 

Archiwum ogłoszeń:

 

MARZEC 2014

17.03.2014 - Konkurs NCN FUGA

17.03.2014 - Konkurs NCN ETIUDA

17.03.2014 - Konkurs NCN TANGO

30.03.2014 - Fernand Braudel Senior Fellowships

31.03.2014 - Visegrad Scholarschips Taiwan Link


KWIECIEŃ 2014

07.04.2014 - Blaise Pascal international research chairs Link: http://www.dimcerveaupensee.fr/en/article/call-applications-3-blaise-pascal-international-research-chairs

09.04.2014 - Horizon 2020  Innovative Training Networks (ITN),

10.04.2014 - Visegrad Scholarships at the Open Society Archives Link

11.04.2014 - FNP SKILLS IMPULS Konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym. Promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Link

13.04.2014 - Fulbright Senior Award

13.04.2014 Fulbright - Junior Advanced Research Award

14.04.2014 - Stypendia doktoranckie im. Bronisława Geremka 

15.04.2014  Fulbright English Teaching Assistant Program

15.04.2014 - Visegrad Fund  Visegrad Strategic Conferences link

15.04.2014  Strategic Grants Strategiczny temat 2014: 25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe

15.04.2014 - Konkurs „Obywatele dla demokracji”

Zgodnie z podręcznikiem programu „Obywatele dla Demokracji”, Uniwersytet Warszawski może być Partnerem w 2 wnioskach składanych przez inne organizacje. 

17 kwietnia 2014 - Program EPRIE (Exchange Program for Regional Integration in East Asia and Europe) skierowany jest do uczestników studiów magisterskich i doktoranckich, w wieku 20-30 lat, narodowości polskiej, niemieckiej, francuskiej, japońskiej, chińskiej i koreańskiej, którzy biegle władają językiem angielskim oraz interesują się zagadnieniami polityki zagranicznej i współpracy międzyregionalnej. Tegorocznym tematem programu będzie „Concept of Nations”. Link: http://www.bwz.uw.edu.pl/?p=8142

24.04.2014  - Horizon2020  Research and Innovation Staff Exchange (RISE).

16.04.2014 - Raporty NCN

Termin złożenia raportów końcowych w NCN z realizacji projektów zakończonych do dnia 15 lutego 2014 r. zostaje przedłużony do 16 kwietnia 2014 r.,  na procedurę wewnętrzną UW (w sekcji finansowej i BOB) należy przeznaczyć ok. 7-10 dni.

Nalezy złożyć do sekcji finansowej 4 egzepmlarze, do NCN należy wysłać 2 egzemplarze  oraz wersję elektroniczną.

28.04.2014 - Konkurs Heritage Plus Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pod adresem: http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus

28.04.2014 - Summer School of Polish and German

The Center for Interdisciplinary Polish Studies (ZIP) would like to invite applicants for the first annual Summer School of Interdisciplinary Polish and German Studies from June 9-July 18, 2014. Fees 

 

30.04.2014 - Promocja literatury i czytelnictwa – Partnerstwo publiczno-społeczne, dla organizacji pozarządowych, konieczność wkładu własnego min. 10 %; max. dofinansowanie 30 tys. Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/partnerstwo-publiczno-spoleczne.php


30.04.2014 - Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Barbary Skargi

Więcej: http://www.barbaraskarga.org/content/fundacja-na-rzecz-myslenia-im-barbary-skargi-oglasza-konkurs-o-nagrode-im-barbary-skargi

 

30.04.2014 - Fulbright  Self-Placed Graduate Student Award

30.04.2014 - IWM - CEU Junior Visiting Fellows. Link

30.04.2014 - Irmgard Coninx Prize Fellowship for Transregional Studies 2014/15 Link

The Berlin-based Forum Transregionale Studien and the Irmgard Coninx Foundation invite postdoctoral researchers in the humanities and social sciences to apply for the first Irmgard Coninx Prize Fellowship for Transregional Studies.

30.04.2014 - EUI Visiting Fellows. The European University Institute (EUI) is a unique international centre for doctorate and post-doctorate studies and research, situated in the Tuscan hills overlooking Florence. The Centre provides visiting fellows with a work space and research facilities but does not offer any financial contribution to visiting fellows. Link: http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Fellowships/VisitingFellows.aspx


30.04.2014 - Fritz Thyssen Foundation, Research grant at the Historisches Kolleg, Munich  Link: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/promotion-areas/international-grants-scholarships-and-exchange-programmes/research-grant-at-the-historisches-kolleg-munich/?L=1#c1567

Link: http://www.historischeskolleg.de/fileadmin/anlagen_ausschreibung_stipendien/Flyer_Ausschreibung_englisch_2015.pdf

 

MAJ 2014

01.05.2014 - BGF Pobyt badawczy grant badawczy Ambasady Francji dla osób po doktoracie

05.05.2014 -THE TALENTIA POSTDOC FELLOWSHIPS offers two-year fellowships, co-financed by the Marie Curie Program of the European Union, to experienced researchers.  Warunek: m.in.:  Doctorate holder: / Egibility: Hold a PhD degree obtained within 10 years before the deadline of the call. (dla osób do 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora). Link

05.05.2014 - stypendium badawcze na Uniwersytecie Turyńskim, Włochy: Warunke; If you are a potential T2M fellow, on the date of the relevant deadline for submission of proposals, you must either: 1. be in possession of a PhD from no more than 7 years or 2. have at least a track record of 4 to 10 years of full time equivalent research experience after MSc degree in the last ten years. T2M is a flexible programme and takes into account the specific situation of each fellowcandidate including career breaks. Experienced resarchers applying after a career breakdue to work or personal reasons, are eligible as long as they will be able to demonstrate at least 4 consecutive years of full time commitment in research in the last 10 years. link: http://www.train2move.unito.it/data/T2M_Callforproposals.pdf

 

05.05.2014 - Szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców - FNP

Cztery dwudniowe szkolenia z zakresu negocjacji dla naukowców odbędą się w dniach:  19-20 maja 2014 r. w Warszawie

Strona FNP: https://www.fnp.org.pl/szkolenia-z-zakresu-negocjacji/

 

15.05.2014 - Nabór do Wyszechradzkiej Akademii Zarządzania Kulturą (VACuM) - dla młodych menedżerów w instytucjach kultury publicznych i prywatnych. Wyszechradzka Akademia Zarządzania Kulturą  to trwający 24 miesiące projekt edukacyjny skierowany do młodych menedżerów pracujących w sektorze kultury w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Czechach, Polsce, Słowacji, na Węgrzech) oraz w krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie). Link: http://www.kursnakulture.pl/artykuly/130109-nabor-do-wyszechradzkiej-akademii-zarzadzania-kultura-vacum.html

 

09.05.2014 - Strona BWZ - ogłoszenie: University of Alberta, The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, zaprasza doktorantów do ubiegania się o “POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP”. Link: http://www.bwz.uw.edu.pl/?p=8153 Strona Uniwersytetu: http://www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx

 

10.05.2014 - Call for postdoctoral residency, Meksyk

 Research group Teorías del arte y los medios contemporáneos Doctorate in Creation and culture theory Universidad de las Américas Puebla, México

Link: http://web.udlap.mx/masalladeltexto/files/2013/02/Call-for-Postdoctoral-Residency_2014.pdf


15.05.2014 - Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Wnioski w formie papierowej z podpisem należy składać do dnia 15 maja 2014 r. w Kancelarii PAU.

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami przyznawanymi przez Fundację Lanckorońskich i Fundację z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Link: http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html

 

15/05/2014 | Visegrad+ (Western Balkans)

15.05.0214 - wolontariat muzeum Powstania Warszawskiego - przyjmuje zgłoszenia wolontariuszy od 15 kwietnia do 15 maja. Link: http://www.1944.pl/zostan_wolontariuszem/

 

16.05.2014 -  FNP Konkurs eNgage - tylko dla uczestników SKILLS Link Głównym celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów.

 

20.05.2014 - Consolidator Grant

Link Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-cog.html

Link ERC: http://erc.europa.eu/consolidator-grants

 

30.05. 2014 - National Geographic Global Exploration Fund - Northern Europe: Research Grant   Link: www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research Exploration Fund - Northern Europe; Exploration Grant; link: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northern-europe-exploration/

Conservation Grant; link: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northern-europe-conservation/

 

31.05.2014 - Two PhD scholarships - Germany

The Collaborative Research Centre (CRC) 1015 ‘Otiose Leisure. Concepts, Spaces, Figures’ at the University of Freiburg is offering two PhD scholarships starting on 1st October 2014

The scholarships are intended for PhD students from universities outside of Germany.

http://www.sfb1015.uni-freiburg.de

https://www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/13306-phdgermany-database/?projektid=57094808&enter=Search%20%C3%82%C2%BB&fachgebiet=0&finanzierung=0&institution=&personenkreis=&promotionsart=&sprache=&stadt=

 

31.05.2014 - Agnodike research travel fellowship

The  Commission on Women and Gender Studies in Science, Technology and Medicine of the DHST offers biannually a research travel fellowship up to 1000€ to scholars who are either in their final stages of their doctoral research or in the early stages of their post-doctoral research but still within four years of receiving the Ph.D. Link31.05.2014 - Stypendia The Society for Army Historical Research University Research Grants (URGs)

The Society for Army Historical Research provides grants to encourage and support research undertaken by those studying at Universities. These grants of one up to £750 and two sums of up to £250 each year are open to any student world-wide currently studying at a University or similar institution. Grants are made for research that relates to the British Army or of the Land Forces of the British Empire and the Commonwealth.

Terminy: Major Grant (£750) – Closing date 31 August/31 sierpnia.

The successful applicant will be informed and the grant made available in September of the same year.

Minor Grants (£250) – Closing date 31 May/31 maja

The successful applicants will be informed and the grant made available in June of the same year.

Strona: http://www.sahr.co.uk/Grants.html

Link: http://www.sahr.co.uk/urgv3.pdf

 

31.05.2014 - Finansowanie  konferencji; Fritz Thyssen Foundation http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-support/conferences/?L=1

 

CZERWIEC 2014

 

01/06/2014 | Small Grants Visegrad Fund Wymagany partner z V4 (poza Polską: Czechy, Węgry, Słowacja); wkład finansowy lub rzeczowy

05.06.2014 - EURIAS - stypendia, prcownicy, Link: http://www.2015-2016.eurias-fp.eu/call-applications For the 2015-2016 academic year, EURIAS offers 44 fellowships (22 junior and 22 senior positions). At the time of the application, researchers must be in possession of a doctoral degree plus 2 years of full-time research experience after the degree. Exception is made for Law scholars. There is no age discrimination.

 

08.06. 2014 - Durham University Link: https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/furtherparticulars/

 

15.06.2014 - CEEPUS III - stypendia indywidualne studenci/pracownicy Link: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm

 

15.06.2014 - Essay Competition: Can social sciences save lives?

Competition in partnership with Royal Holloway University of London and Brunel University.

The main objective of this essay competition is to explore the ways in which social scientific research enriches and informs society and contributes to the improvement of living standards in the global era.

Eligibility: Open to all social scientists (PhD students and junior scholars are welcome).

Word length: 5000–7000 words (exclusive of references and endnotes)

Prizes: There will be 1 winner + 3 honorable mentions + certificates

Submission deadline: 15 June 2014/ 15 czerwca 2014

Link: http://hss.brookes.ac.uk/news/2014/03/19/essay-competition-can-social-sciences-save-lives/

 

17.06.2014  - Konkursy NCN 

Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2014 r. w NCN,
w BOB - do 10 czerwca

na Wydziale Historycznym do 6 czerwca (piątek)

 • OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
 • PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
 • SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Fragment Komunikatu NCN: " Na podstawie ustaleń podjętych podczas poprzednich posiedzeń Rady dotyczących warunków wyżej wymienionych konkursów podjęto decyzję o rezygnacji w konkursie PRELUDIUM z oświadczenia opiekuna naukowego oraz doprecyzowano, że w konkursie nie dopuszcza się przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Natomiast we wniosku obowiązującym w konkursie SONATA zrezygnowano z oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie zaangażowania w realizację tego projektu. Ponadto, wprowadzono zmiany w treści „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych badaczy członkowie Rady NCN zmniejszyli z 40% do 20% obowiązującą w konkursie PRELUDIUM wagę dorobku naukowego wykonawców projektu na rzecz zwiększenia do 80% oceny merytorycznej projektu w ramach ogólnej oceny wniosku."  Zob. więcej...

 

Nowoczesny Uniwersytet - zapisy na listę rezerwową

2-dniowe szkolenia z Dydaktyki Szkoły Wyższej, ostatnia edycja:

27.05.2014 r. (wtorek) - godz. 10.30-16.00

i 28.05.2014 r. (środa) - godz. 10.00-15.00

Liczba miejsc jest ograniczona,
a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.nuw.uw.edu.pl/?page_id=4459

Po zakończonym szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat.

Wzory umów do III edycji Konkursu NPRH

http://www.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/wzory-umow-w-iii-edycji-konkursow-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki.html

 

 • W przypadku zmian: pismo

 

Raporty cząstkowe w projektach realizowanych w ramach konkursu

SONATA 1

Informujemy, że formularze raportów cząstkowych dla projektów realizowanych w ramach konkursu SONATA 1 zostaną udostępnione w systemie OSF do 10 czerwca br. Złożenie raportów jest obowiązkowe dla osób, które realizują projekty dwuetapowe.

Raport cząstkowy składany jest po 30 miesiącach realizacji pierwszego etapu projektu, o ile zapisy umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego nie stanowią inaczej. Pozytywna ocena raportu przez Zespół Ekspertów jest warunkiem udzielenia przez NCN finansowania na wykonanie drugiego etapu projektu. Raporty powinny wpłynąć do Centrum w terminie 30 dni od daty, w której upływa wskazana w umowie liczba miesięcy realizacji pierwszego etapu projektu. Raport cząstkowy należy złożyć w wersji elektronicznej (poprzez system OSF) oraz dostarczyć do Centrum jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz.

 

Emerging Scholar Monograph Competition

2014 Emerging Scholar Monograph Competition: De Gruyter Open offers an opportunity for early-career scholars to publish books based on their dissertation research  - Scholars who have received their Ph.D.s after June 1st 2010. Link: http://degruyteropen.com/thechallengeison/

 

 

Szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań naukowych -FNP

Zapisy do 8 maja 2014

10-11 czerwca 2014 r. w Warszawie

12-13 czerwca 2014 r. w Warszawie

Link: https://www.fnp.org.pl/szkolenia-z-zakresu-prezentacji-wynikow-badan-naukowych/

 

Konkurs na pracę doktorską - ogłoszenie przewidywane na przełomie maja/czerwca Link: http://www.kursnakulture.pl/kategorie/konkurs-na-prace-doktorska.html

Trwają prace nad zmianą regulaminu konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.  XI edycja konkursu zostanie ogłoszona na przełomie maja i czerwca 2014.

 

brak daty naboru: ADAPT - Interviews are planned for the week of 16 June 2014

Historia telewizji/Dźwięk/Technologie

The Department of Media Arts at Royal Holloway, University of London is pleased to advertise two fully-funded doctoral studentships in the field of Television History / History of Technology.

http://www.adapttvhistory.org.uk/two-fully-funded-doctoral-studentships-in-television-history/

Stypendia finansowane są z grantu ERC.

 

 

Czerwiec 2014

 

24.06.2014 - stypendia dla naukowców po doktoracie Hosting high-level researchers (@RAction) Link: http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/documents/aap-en/hosting-high-level-researchers-raction-2014/nc/  Ogłoszenie; http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2014/aap-atraction-2014-en.pdf 

Junior-researcher candidates are to demonstrate that they have acquired a level of excellence that has gained international recognition, thanks to their scientific research. Senior-researcher candidates are to have a widely recognized, high-level international track recor. The programme aims to promote the hosting of prominent junior or senior researchers from abroad, by offering them substantial funding to carry out ambitious research in various new domains that are rare or nonexistent in France.

 

30.06.0214 - Taiwan Fellowships link: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about_02.aspx A scholar’s field of study should be in the social sciences and humanities, with a topic related to Taiwan, cross-strait relations, mainland China, the Asia Pacific, and Sinology. The Fellowship recipients (herein referred to as “the recipients”) are as follows: A. foreign nationals who are professors, associate professors, assistant professors, post-doctoral researchers, doctoral candidates, or doctoral program students at related departments of overseas universities, or are research fellows at an equivalent level in academic institutions abroad; B. candidates recommended by ROC (Taiwan) overseas missions with a field of study on Taiwan’s foreign relations or cross-strait relations. Those who are currently conducting research, teaching, or studying in Taiwan are ineligible.

 

30.06.2014 - FNP SKILLS PRAXIS Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie. Link

 • pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
 • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce,
 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

W konkursie mogą brać udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

Staż w zagranicznej uczelni lub firmie w okresie trwającym od 1 do 6 miesięcy. W tym czasie Stażysta otrzymuje:

 1. ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 EUR miesięcznie);
 2. miesięczny dodatek podróżny – 600 EUR na każde pełne 30 dni pobytu;
 3. refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 EUR miesięcznie.

 

Komunikat MNiSW wtorek, 8 kwietnia 2014

Rusza program Praxis - zagranicznych staży z zarządzania badaniami

Zagraniczny staż w ośrodku naukowym lub firmie, który umożliwi rozwijanie umiejętności w zarządzaniu projektami badawczymi i zespołami naukowymi, oferuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), w rozpoczętym właśnie programie Praxis.

Program ma umożliwić osobom zajmującym się nauką – niezależnie od tego, czy realizują projekt badawczy w instytucji naukowej, czy też zajmują się wdrażaniem wyników badań w gospodarce – nabycie praktycznych umiejętności, które nie są wpisane w „klasyczny” program studiów. Ma on rozwijać umiejętności uczonych z zakresu: zarządzania projektami badawczymi i zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań. Staż będzie się odbywał w zagranicznym ośrodku naukowym lub firmie i może potrwać od jednego do sześciu miesięcy.

W stażu uczestniczyć może zarówno doktorant, który kierowanie zespołem naukowym ma jeszcze przed sobą, jak i osoba ze stopniem doktora habilitowanego, która postanowiła lepiej się przygotować do procesu komercjalizacji wyników prowadzonych badań. W programie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

"Program Praxis ma umożliwić zaplanowanie stażu dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestnika. Dlatego też to osobie składającej wniosek zostawiamy decyzję, czy potrzebuje jednego, trzech czy może sześciu miesięcy na osiągnięcie zakładanych celów, czy lepszym środowiskiem nauki będzie dla niego uczelnia czy firma" – wyjaśnia koordynatorka programu Julia Zimmermann.

Składanie wniosku do programu należy rozpocząć od uzgodnienia z wybraną instytucją - firmą lub uczelnią zagraniczną - ramowego planu stażu. Zostanie on dołączony do wniosku, w którym należy wskazać cel stażu oraz wyjaśnić, w jaki sposób zostanie on osiągnięty. Trzeba także uzasadnić wybór miejsca realizacji stażu i przydatność nabytych umiejętności w późniejszej pracy.

Wniosek oceniany jest formalnie i merytorycznie. W ramach oceny merytorycznej sprawdzane są: cele stażu oraz zakładane sposoby ich realizacji, dotychczasowe osiągnięcia naukowe osoby składającej wniosek, uzasadnienie wyboru instytucji przyjmującej, ramowy plan stażu i możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w dalszej pracy zawodowej.

Podczas stażu jego uczestnik otrzymuje m.in.: ryczałt na koszty utrzymania, w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż oraz miesięczny dodatek podróżny. Wypłacane są one w dwóch częściach – 80 proc. w okresie realizacji stażu i 20 proc. po złożeniu sprawozdania końcowego i zaakceptowaniu go przez FNP.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, zaś kwalifikacja do programu odbywa się co trzy miesiące. Program jest realizowany w ramach projektu SKILLS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

 

 

LIPIEC 2014


PAHA AWARDS

Link: Nominations Solicited for PAHA 2014/15 Awards

14.04.2014 - The Graduate Student Research Paper Award recognizes a substantial original research paper on Polish-American history and culture produced by a young scholar in the humanities or social sciences.

15.07.2014 - Oskar Halecki Prize recognizes an important book or monograph on the Polish experience in the United States. Eligibility is limited to works of historical and/or cultural interest, including those in the social sciences or humanities, published in the two years prior to the year of the award.

15.07.2014 - Skalny Civic Achievement Award

15.07.2014  Amicus Poloniae Award

15.07.2014 Kulczycki Prize

15.07.2014 Creative Arts Award


15.07.2014 - Kluge Fellowships 

Stipend: $4,200 per month (up to 12 months)

The Kluge Center especially encourages humanistic and social science research that makes use of the Library's large and varied collections. Interdisciplinary, cross-cultural, or multi-lingual research is particularly welcome. Among the collections available to researchers are the world's largest law library and outstanding multi-lingual collections of books and periodicals. Deep special collections of manuscripts, maps, music, films, recorded sound, prints and photographs are also available. Further information about the Library's collections can be found on the Library's website: http://www.loc.gov/rr/.

Research in the humanities and social sciences, especially interdisciplinary, cross-cultural or multilingual

Open to scholars worldwide with a Ph.D. or other terminal advanced degree conferred within seven years of the July 15 deadline.

The Library of Congress invites qualified scholars to conduct research in the John W. Kluge Center using the Library of Congress collections and resources for a period of up to eleven months.

Link: http://www.loc.gov/loc/kluge/fellowships/kluge.html

 

31.07.2014 - DAAD

Zaproszenie do składania wniosków do programu z DAAD służącego wspieraniu kosztów wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2015-2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu.

W 1999 r. podpisano wspólny program służący wspieraniu współpracy naukowej. Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze.

Początek realizacji 02.01.2015

Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. We wniosku należy wyraźnie przedstawić  konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.

W ramach tego programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów (jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Maksymalny jednorazowy okres pobytu u partnera, który podlega wspieraniu,  to:  1 miesiąc dla naukowców i 2 miesiące  w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.
Strona polska pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osobowej-przy-realizacji-projektow-badawczych-w-latach-2015-2016.html

Internet: http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/ppp

 

31.07.2014  - VI edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.  Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.  

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar, będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

Prace będa oceniane w dwóch kategoriach;

1. Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej www.fdpa.org.pl. (tu: ogłoszenie, regulamin, karta zgłoszenia)

Sierpień

31.08.2014 - Stypendia The Society for Army Historical Research University Research Grants (URGs)

The Society for Army Historical Research provides grants to encourage and support research undertaken by those studying at Universities. These grants of one up to £750 and two sums of up to £250 each year are open to any student world-wide currently studying at a University or similar institution. Grants are made for research that relates to the British Army or of the Land Forces of the British Empire and the Commonwealth.

Terminy: Major Grant (£750) – Closing date 31 August/31 sierpnia.

The successful applicant will be informed and the grant made available in September of the same year.

Minor Grants (£250) – Closing date 31 May/31 maja

The successful applicants will be informed and the grant made available in June of the same year.

Strona: http://www.sahr.co.uk/Grants.html

Link: http://www.sahr.co.uk/urgv3.pdf

 

Wrzesień

01/09/2014  Small Grants Visegrad Fund Wymagany partner z V4 (poza Polską: Czechy, Węgry, Słowacja); wkład finansowy lub rzeczowy

 

01.09.2014 - Evangelisches Studienwerk, Eastern European scholarship link: http://www.evstudienwerk.de/english/european.html

 

11.09.2014 - Horizon2020: Marie Skłodowska-Curie Action Individual Fellowship (IF: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html

 

15.09.2015 - Canon Foundation in Europe Research Fellowships - wyjazdy do Japonii, konkursy dla osób z tytułem magistra lub stopniem doktora. Link: http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.html

 

15.09.2014 - FNP - SKILLS Praxis; http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/ pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce, absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

 

16.09.2014 - NCN Konkurs MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

 • MAESTRO 6 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
 • HARMONIA 6 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
 • SONATA BIS 4 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

26.09.2014 - Fellowships at the Cullman Center - informacje o naborze dostępne od czerwca 2014. Link: https://nypl.onlineapplicationportal.com/misc/guidelines/default.aspx

The Cullman Center’s Selection Committee awards up to 15 fellowships a year to outstanding scholars and writers – academics, independent scholars, journalists, and creative writers. Foreign nationals conversant in English are welcome to apply. Candidates who need to work primarily in The New York Public Library's other research libraries – The New York Public Library for the Performing Arts, the Schomburg Center for Research in Black Culture, and the Science, Industry and Business Library – are not eligible for this fellowship, nor are people seeking funding for research leading directly to a degree.

Link: http://www.nypl.org/locations/tid/36/node/29202

 

30.09.2014 - Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii Białegostoku

Tematy: rozwój przestrzenny miasta; monografie instytucji; życie kulturalne; sport; biografie białostoczan.

Organizatorem Konkursu jest: Muzeum Podlaskie w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku.

Prace zgłaszane na Konkurs muszą być dostarczone do Muzeum Historycznego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ul. Warszawska 37 w terminie od 1 do 30.09.2014 r..

Link: http://www.muzeum.bialystok.pl/muzeum/userfiles/image/historyczne/aktualnosci/regulamin_konkursu_najlepsza_magisterska.doc

 

PAŹDZIERNIK 2014

01.10.2014 - Africa-Related Fellowships and Internships at the Wilson Center

The Woodrow Wilson International Center for Scholars

The Center holds one round of competitive selection per year. Fellowship applications must be postmarked or submitted online by October 1. Applicants are notified of the results of the selection process in March of the following year.

Through an international competition, the Center offers 9-month residential fellowships. The Wilson Center invites scholars, practitioners, journalists and public intellectuals to take part in its flagship international Fellowship Program. Fellows conduct research and write in their areas of interest, while interacting with policymakers in Washington and Wilson Center staff and other scholars in residence.  The Center accepts policy-relevant, non-advocacy fellowship proposals that address key challenges confronting the United States and the world.

Link: http://www.wilsoncenter.org/fellowship-application-guidelines#application

 

01.10.2014 - The Harvard Academy, Academy Scholars Program, Pre and Postdoctoral Fellowships. The Academy Scholars Program identifies and supports outstanding scholars at the start of their careers whose work combines disciplinary excellence in the social sciences (including history and law) with a command of the language, history, or culture of non-Western countries or regions. Their scholarship may elucidate domestic, comparative, or transnational issues, past or present. Link: http://academy.wcfia.harvard.edu/academy_scholars_program.html

 

02.10.2014 - COFUND - CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES. Link:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2014.html

Objective:

The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or international programmes to foster excellence in researchers' training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Skłodowska-Curie actions.

This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career.

 

15.10.2014 - Fundacja Kościuszkowska

Link: http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/

Currently, the Kosciuszko Foundation's Exchange Program to the U.S. has 3 award categories:

Fellowships: awarded to successful candidates with doctoral degrees, including postgraduate scholars, professionals, or artists. 

Grants: awarded to candidates without doctoral degrees.

Teaching Fellowships: university faculty members with teaching assignments at U.S. universities, in addition to individual research projects.

THE DEADLINE FOR SUBMITTING AN APPLICATION OR RE-APPLICATION IS OCTOBER 15TH

 

15.10.2014 - Fritz Thyssen Foundation "Herzog Ernst - guest scholarship program" at the "Altes Buch/Alte Karte"  Research Center, Gotha-Erfurt - Link  guest scholarship program.The following focal points are in particular intended to provide some idea the more salient areas of the research library's collection:

 • Culture of the German and European princely court in Gotha;
 • The ducal library and formation of cultures of knowledge – from travel reports and studies of countries in the early modern period to modern geo-and astronomy sciences;
 • Critique and history of European literature – from national literature to world literature;
 • History of religious cultures in the Classical Era, Protestantism and Islam;
 • Philosophy and literature of the German and European Enlightenment

Link: http://www.uni-erfurt.de/index.php?id=4083&L=1

 

15.10.2014 - Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) - Główny konkurs Link: http://www.pnfn.pl/pl/

 

15.10.2014 - Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim Link: http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html

 

15.10.2014 - Gaude Polonia  - dla osób posiadających obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej, O stypendium mogą ubiegać się plastycy, literaci, tłumacze z języka polskiego, muzycy, filmowcy, krytycy sztuki, krytycy literatury, specjaliści zajmujący się ochroną zabytków, muzealnicy. Link: http://www.kursnakulture.pl/kategorie/konkurs-na-prace-doktorska.html

 15.10.2014 - Konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim Link: http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html

 

15.10. 2014 r. Gaude Polonia. Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia" prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. 

O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny: film, fo­to­gra­fia, kon­ser­wa­cja za­byt­ków, li­te­ra­tura/prze­kład, mu­zy­ka, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu.

Link: http://www.nck.pl/kategorie/gaudepolonia.html

 

17.10.2014 - Konkurs na pracę magisterską o promowaniu Polski. Ogłoszenie na stronach MNiSW

Pracę magisterską może zgłosić autor lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora. Obok zagadnień związanych z ogólną, a więc wizerunkową promocją kraju, prace mogą zawierać także strategie i analizy dotyczące promocji gospodarczej, rolno-spożywczej, turystycznej, sportowej, kulturalnej i naukowej Polski oraz jej miast i regionów. Więcej...

Informacje o Laureatach poprednich Konkursów http://www.terazpolska.pl/pl/konkurs-dla-studentow-IV-edycja-2010r-laureaci

 

19.10.2014 - FNP - SKILLS - Szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii). Zapraszamy pracowników naukowych, absolwentów studiów doktoranckich i doktorantów. LINK: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

21.10.2014  - ERC Advanced Grant http://erc.europa.eu/advanced-grants/polish

 

24.10.2014 - FNP - SKILLS -Szkolenia z zakresu prezentacji wyników badań naukowych Zapraszamy pracowników naukowych, absolwentów studiów doktoranckich i doktorantów. LINK: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-szkolenia/

 

 

25.10.2014 - Max Weber Fellowship Link: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/HowToApply.aspx

 

30.10.2014 - CEEPUS III - stypendium, studenci i/lub pracownicy; Link: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm 

 

31.10.2014 - Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich.  Stypendia na pobyty naukowe dla młodych (urodzonych po 1 stycznia 1980 roku) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów i postdoc (limit wieku nie obowiązuje - max 5 lat od obrony doktoratu), reprezentujących różne dziedziny. Link: http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=307

 

31.10.2014 - Turcja - stypendia TUBITAK dla doktorantów - Research Fellowship Programme for International Researchers http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/2216/content-who-can-apply

 

31.10.2014 - Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie. Zakres tematyczny konkursu obejmuje prace dotyczące wszystkich aspektów teatru w jego znanych odmianach - tak współczesnych, jak i historycznych. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń dotyczących metodologii, zakresu pojęć czy zaplecza ideowego.

W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania, ocenione w roku akademickim, w którym zostaje ogłoszony konkurs, czyli 2013/2014.

Termin skłaadania; 31 października 2014 (decyduje data stempla)

Link:  http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/konkurs-na-prace-magisterska/

 

31.10.2014 Nabór wniosków do priorytetu Ochrona zabytków MKiDN

Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/programy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-2015-5017.php

 

31.10.2014 -Stypendia START FNP http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-programie-start/

Termin składania w BOB - do 24 października 2014

Wniosek wypełniony on-line, wydrukowany (1 egz.) i podpisany przez kandydata oraz jego opiekuna naukowego należy złożyć w BOB UW do 24 października br. celem uzyskania podpisu Rektora UW. Do wniosku proszę dołączyć załączniki w wersji oryginalnej.

Adresaci: młodzi naukowcy ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

* O stypendia w edycji 2015 mogą starać się kandydaci urodzeni w roku 1984 lub później.
** W konkursie START 2015 mogą brać udział osoby urodzone w roku 1982 lub później.

 

31.10.2014 Nabór wniosków do priorytetu Ochrona zabytków MKiDN

 

31.10.2014 - FNP- SKILLS COACHING  http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-coaching/  Adresaci:

 

pracownicy naukowi zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora

 • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

 

31.10.2014 - SKILLS – Mentoring FNP    

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom (młodym naukowcom pracującym w Polsce) nawiązania kontaktów i współpracy mentoringowej z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym. Program wspiera pracę w parach mentor-mentorowany tzw. one-to-one mentoring.

Adresaci

Mentorowanym może zostać osoba ze stopniem naukowym doktora, pracująca w polskiej jednostce naukowej lub będąca absolwentem studiów doktoranckich, o ile od nadania stopnia doktora nie upłynęło 12 miesięcy.

Mentorem może zostać wskazana przez mentorowanego osoba, uznana w międzynarodowym środowisku naukowym.

 

LISTOPAD 2014

05.11.2014 - FNP - uczestnicy programu SKILLS

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane są innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Finaliści konkursu prezentują swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu. Link: http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-trzeciej-edycji-konkursu-impuls/

 

MNiSW - ogłoszenie z dnia 8 października 2014:  Indywidualne granty na realizację innowacyjnych aplikacji internetowych przez polskie firmy, start-upy i naukowców

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/80-mln-euro-na-innowacyjne-aplikacje-internetowe.html

Informujemy o możliwości ubiegania się o indywidualne granty na realizację innowacyjnych aplikacji internetowych przez polskie firmy, start-upy i naukowców w ramach konkursów Partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie Internetu przyszłości. [...]

W związku z powyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z PARP, KPK, NCBR i PCSS organizuje w dn. 23 października w Poznaniu warsztaty i dzień informacyjny dla osób zainteresowanych korzystaniem z platformy FI-WARE i udziałem w konkursach FI-PPP. Wydarzenie jest skierowane głównie do MŚP, nowopowstających firm oraz naukowców zainteresowanych tworzeniem innowacji w branży internetowej.[...] Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Informacje nt. programu warsztatu, lokalizacji oraz link do rejestracji znajdują się na stronie internetowej. Prezentacje i dyskusje będą odbywać się w języku angielskim.

Osobą kontaktową w sprawie warsztatu Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Piotr Kępski, tel. (22) 52 92 234(22) 52 92 234 , e-mail: piotr.kepski@nauka.gov.pl. W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy FI-WARE zachęcamy do kontaktu z jej administratorem.

 

17.11.2014 - Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców

Link: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FSPostdoc

 

17.11.2014 - DAAD - Stypendia na pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich Link: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FA

 

17.11.2014 - Stypendia DAAD dla byłych stypendystów Link: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#WE

 

17.11.2014 - Konkurs na pracę magisterską wykorzystującą wyniki badań edukacyjnych

Tematem pracy konkursowej może być dowolne zagadnienie związane z dziedziną edukacji (np. wczesnej edukacji i opieki, finansowania oświaty, ekonomii edukacji oraz szkolnictwa wyższego i uczenia się dorosłych).

Termin: Udział w konkursie mogą wziąć absolwenci dowolnego kierunku, wszystkich uczelni wyższych, którzy obronili pracę magisterską w okresie od 31 października 2013 r. do 31 października 2014r. Zakończenie przyjmowania prac: 17 listopada 2014 r.

Link: http://eduentuzjasci.pl/konkurs

 

Oferta BUWiWM - Link: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm 

Termin UW: http://www.bwz.uw.edu.pl/

m.in.: Ukraina -termin - uczelnie do 28.11.2014 (40 osobomiesięcy rocznie na staże naukowo-badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych) http://www.buwiwm.edu.pl/home.htm

 

28.11.2014 - Funudsz Stypendialny Muzeum Historii Polski  - dla cudzoziemców http://www.stypendia.muzhp.pl/ 8. edycja konkursu o Stypendium MHP Wysokość stypendium 1000 euro misięcznie, od 1do 3 miesięcy.

 

30.11.2014 - IPN -  VIII edycja Konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku Link: http://pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/ogolnopolskie/konkurs-na-najlepszy-de/14128,VIII-edycja-konkursu-na-Najlepszy-Debiut-Historyczny-Roku.html

 

30.11.2014 Nabór wniosków do programów Ministra KiDN

Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/programy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-2015-5017.php

 

30.11.2014 - FNP - eNgage http://www.fnp.org.pl/oferta/mentoring-fnp/

Główne cele konkursu eNgage to rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. W ramach Konkursu finansowane będą innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Konkurs obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Nie ma też żadnych ograniczeń co do metody popularyzacji. Można przygotować zarówno cykl wykładów czy spotkań, pisać bloga jak i zaprojektować aplikację na smartfona służącą do popularyzowania wiedzy. Wysokość nagrody to 45 tys. zł.

 

 30.11.2014 - Programy Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 2015 (poza priorytetem Ochrona zabytków)

Link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/programy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-2015-5017.php

 

GRUDZIEŃ 2014

01.12.2014 - Max Planck - The International Max Planck Research School for Moral Economies of Modern Societies. The IMPRS Moral Economies admits up to six doctoral candidates per year for a PhD in History. Candidates with an M.A. in History or a related discipline relevant to the research focus of the IMPRS Moral Economies (such as Anthropology, Sociology, Literature or Cultural Studies) are welcome to apply. International applicants are strongly encouraged. LINK: https://www.mpib-berlin.mpg.de/en/research-focus/research-schools/imprs-moral-economies/application-and-admission

 

10.12.2014 - Konkurs BEETHOVEN - polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce NCN strona niemiecka Call text  http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2014-09-12/beethoven_call_text.pdf

15.12.2014 strona polska Regulamin http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven1

Poprzednie informacje o celacj konkursu: Więcej

Poprzednia wiadomość

 

15.12.2014 Ogłoszenie konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8

Kopia ogłoszenia NCN z 15 września 2014:Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:

 • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2014 r.

Przypominamy, że w konkursach, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna. Więcej

 

15.12.2014 - Staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; doktoranci, dr, pracownicy naukowi; http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

20 grudnia 2014 - Austria (Institute for Human Sciences) – stypendia im. J. Tischnera dla doktorantów i dr; nauki społ.-human.; termin:; www.iwm.at/fellowships/jozef_tischner/

 

31.12.2014 - Konkurs na najlepszą pracę magisterską MSZ, m.in. w zakresie  problematyki:  promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki; Link:  http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/zasadyKonkurs Ministra Spraw Zagranicznych przeprowadzany jest corocznie od grudnia 1989 roku. Konkurs służy wyłanianiu i nagradzaniu najlepszej pracy magisterskiej z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studiujących ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

 

31.12.2014 - Fundacja Crescendum Est - Polonia Stypendia  link: http://crescendumest.pl/

Uprawnieni: Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół średnich i wyższych.

 

31.12.2014 - Essay Competition - Dapim: Studies on the Holocaust

Link: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=24668

he journal Dapim – Studies on the Holocaust invites submissions for its 2014 international essay competition on all areas of Holocaust Studies. Possible topics include Nazi policies against the Jews, racism, Jewish responses to persecution, survivor testimony, Nazi propaganda, Ghettos and camps, war crimes trials, commemoration, memory, and museology, WWII and its aftermath, Holocaust literature, drama, and film, etc.

The prize of $ 600 (U.S. dollars) will be awarded to the best article as selected by a panel of judges and will be published in the journal Dapim. All entries will also be regarded as submissions for publication in the journal.

 

ROK 2015

Styczeń 2015

1 stycznia 2015 - Belgia –stypendia badawcze, po doktoracie; termin: ; http://www.uclouvain.be/en-movein.html

Włochy– stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów;15 stycznia 2015; www.bfny.org/english/fellowships.cfm

07.01.2015 - Konkurs na najlepsze prace naukowe dotycące regionu Żuław delty Wisły Link:  http://www.stowarzyszeniezulawy.org.pl./download/20140709/140605%20ogloszenie%20konkurs%20o%20zulawach.docx

 

15 stycznia 2015 - Szwecja– Visby Programme - stypendia dla doktorantów i dr; https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

30.01.2014 - Virginia Historical Society fellowships and awards (Andrew W. Mellon Research Fellowships) http://www.vahistorical.org/collections-and-resources/how-we-can-help-your-research/researcher-resources/research-fellowship-and

 

31.01 - Visegrad Scholarschips

31 stycznia 2015 - stypendia wyszehradzkie w krajach Grupy i krajach Partnerstwa Wschodniego; http://visegradfund.org/scholarships

 

LUTY 2015

1 lutego 2015 - stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycy na; ; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

 

03.02.2015 - Konkurs na ERC STARTING GRANTS
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, id: ERC-2015-StG).

Granty te są adresowane początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.  Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat .
Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal (dokumentacja konkursowa, system składania wniosków).
Information for Applicants ERC Starting and Consolidator Grant: http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/info_for_applicants_stg_cog_2015.pdf

03.02.2015 - Konkurs na ERC STARTING GRANTS
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants, id: ERC-2015-StG).

Granty te są adresowane początkujących naukowców, którzy stopień doktora uzyskali 2-7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.  Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat .
Więcej informacji na stronie konkursu na Participant Portal (dokumentacja konkursowa, system składania wniosków).
Information for Applicants ERC Starting and Consolidator Grant: http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/info_for_applicants_stg_cog_2015.pdf

 

16.02.2015 - Uniwersytet w Oksfordzie - informacja na temat stypendium dla osób posiadających stopień naukowy doktora

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/uniwersytet-w-oksfordzie-informacja-na-temat-stypendium-dla-osob-posiadajacych-stopien-naukowy-doktora.html

Szczegóły: http://www.sant.ox.ac.uk/pomp/fellowship.html

Stypendium w wysokości 20 tys. funtów brytyjskich oraz dodatkowe świadczenia będą przyznane na dwa trymestry w roku akademickim 2015/2016. Wnioski o stypendium mogą być wysyłane do 16 lutego 2015 r.

 

 

Diamentowy grant

Ogłoszenie IV edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Wniosek należy złożyć do 16 lutego 2015 r.

Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

16.03.2015 - Konkurs SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze.

16.03.2015 - Konkurs ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie - Oświadczenie http://www.bob.uw.edu.pl/aktualnosci.htm

16.03.2015 - FUGA 4 – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Oświadczenie na stronie BOB - http://www.bob.uw.edu.pl/aktualnosci.htm

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 marca 2015 r.

 Link:  http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-12-15-ogloszenie-konkursow

W sekcji finansowej WH 2 marca 2015.

UWAGA: Oświadczenie musi być złożone do podpisu wcześniej - tak by w wersji wniosku dla NCN można było je załączyć w formie pdf.

BOB- 6 marca  http://www.bob.uw.edu.pl/index.htm

 

Zaproszenie

Zaproszenie dla osób, które chcą zaprezentować swoje pomysły badawcze przed gremium międzynarodowym (młodzi naukowcy do 35 lat, doktoranci, studenci studiów magisterskich, przedsiębiorcy: link

Termin zgłoszeń: 11 marca 2015

 

16.03.2015 - The Wasie Foundation

http://www.wasie.org/wasie_scholarship-international.html

Informacja na temat programu stypendialnego International Wasie Scholars Program (2015–2016 Academic Year)

Oferta ta kierowana jest do polskich obywateli zainteresowanych studiowaniem w wybranych uczelniach amerykańskich i przewiduje wsparcie finansowe w zakresie podstawowych wydatków związanych z kształceniem (w tym czesne, opłaty, podręczniki, zakwaterowanie). Ubieganie się o wsparcie jest możliwe pod warunkiem zakwalifikowania kandydata przez jedną z uczelni współpracujących z fundacją. Wnioskowanie o przyznanie stypendium odbywa się za pośrednictwem tej uczelni.

 

KONKURSY NPRH - termin złożenia do 23 marca

Uwaga: w sekcji finansowej WH - do 10 marca

Biuro Obłsugi BADAŃ - 10 marca

02.04.2015 - Kanadyjski Uniwersytet Alberty ogłasza nabór na stypendium doktoranckie Polish Doctoral Research Fellowship w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych na rok akademicki 2015/16

University of Alberta, The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies ogłasza nabór na POLISH DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP dla słuchaczy studiów doktoranckich.

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/kanadyjski-uniwersytet-alberty-oglasza-nabor-na-stypendium-doktoranckie-polish-doctoral-research-fellowship-w-dziedzinie-nauk-humanistycznych-spolecznych-i-sztuk-pieknych-na-rok-akademicki-2015-16,akcja,print.html 

 

MOBILNOŚĆ PLUS - IV edycja

Termin składania wniosków - 15 kwietnia 2015

Link do ogłoszenia: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html

 

Nowy konkurs HERA Uses of the Past otwarty

[komunikat MNiSW  dn. czwartek, 22 stycznia 2015]

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum HERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the Past. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty humanistyczne, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 9 kwietnia 2015 r.  do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego.  Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.

LINK: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-10-16-konkurs-hera

 

Konkursy NPRH - Rozwój 2a i Rozwój 2b - termin składania w BOB - 8.05.2015, termin składania w sekcji fianansowej WH - 5 maja 2015

15.05.2015 - Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach NPRH - moduł „Rozwój” 2.a

Ogłaszamy konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł „Rozwój” 2.a.

Projekty mają służyć stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego, mających uniwersalny charakter w odniesieniu do zastosowanych metod, uzyskanych wyników badań oraz zakresu oddziaływania.

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-o-finansowanie-projektow-badawczych-w-ramach-nprh-modul-rozwoj-2-a.html

Wniosek o finansowanie projektu badawczego przygotowany w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 8 kwietnia 2015 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015 r.  Termin składania w BOB - 8 maja 2015, w sekcji fianansowej WH - 5 maja 2015


15.05.2015 - Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach NPRH - moduł „Rozwój” 2.b

Ogłaszamy konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł „Rozwój” 2.b.
Obejmuje on wspieranie, stymulowanie i promowanie nowatorskich badań (zespołowych i indywidualnych, krajowych oraz międzynarodowych) podejmowanych przez humanistów oraz przedstawicieli innych dziedzin, mających charakter integracyjny: interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych, międzydziedzinowych oraz partycypacyjnych, w tym  projektów łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną.
Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-o-finansowanie-projektow-badawczych-w-ramach-nprh-modul-rozwoj-2-b.html
Wniosek o finansowanie projektu badawczego przygotowany w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 8 kwietnia 2015 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015 r. Termin składania w BOB - 8. maja 2015, w sekcji fianansowej WH - 5 maja 2015.

 

Ogłoszenie konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania - Wydział Historyczny - 2 czerwca 2015

Termin składania wniosków w BOB - 8 czerwca br.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 16 czerwca 2015 r.

 

22 czerwca - XV edycja Nagród Naukowych "Polityki"

Tygodnik "Polityka" ogłosił kolejną, piętnastą już, edycję konkursu Nagród Naukowych. Młodzi naukowcy mogą zgłaszać swoje kandydatury do 22 czerwca. Główną nagrodą w konkursie jest 5 stypendiów w wysokości 30 tys. zł. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne pod adresem:  

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,15-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read

Termin składania: 22 czerwca 2015

31.07.2015 - Umiędzynarodowienie humanistyki – nowe konkursy w ramach NPRH

Termin złożenia kosztorysu do sekcji finansowej WH: 8 lipca 2015

Termin składania: MNISW - 31 lipca 2015

Finansowanie tłumaczenia i publikacji polskich prac naukowych to główny cel nowych konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Startujący właśnie III moduł programu obejmie projekty wprowadzające polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego. Wnioski będzie można składać od 25 czerwca.

Konkurs „Umiędzynarodowienie” 3.a wesprze realizację projektów tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i zagranicznych naukowców. Konkurs obejmie tłumaczenia zarówno klasyki polskiej humanistyki, jak i jej nowych osiągnięć.

W ramach konkursu „Umiędzynarodowienie” 3.b finansowane będą wydania obcojęzycznych wersji najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania w języku angielskim.

Wnioski o finansowanie projektu badawczego w ramach konkursów „Umiędzynarodowienie” 3.a i 3.b należy wypełnić w systemie OSF, a następnie złożyć w formie elektronicznej i papierowej. Nabór otwiera się 25 czerwca i potrwa do 31 lipca.

 

15.09.2015 - Konkursy NCN -  MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS

 

 • MAESTRO 7  na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej
 • SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2015 r.

Termin składania sekcja finansowa WH - 2 września 2015 r

 

30.09.2015Fernand Braudel Senior Fellowships

Fernand Braudel Senior Fellowships provide a framework for established academics with an international reputation to pursue their research at the EUI.

30 March and/or 30 September:

 • The Department of History and Civilization considers applications only for the 30 September deadline for fellowships during the following academic year (September to June).
 • The Department of Political and Social Sciences considers applications only for the 30 September deadline. The next deadline (30 September 2015) is for fellowships during the calendar year 2017.
 • The Department of Economics considers applications for the 30 March and the 30 September deadline.
 • The Department of Law considers applications only for the 30 March deadline.

25.10.2015 EUI Fellowships

Max Weber Postdoctoral Fellowships

- How to Apply: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/HowToApply.aspx

Jean Monnet Postdoctoral Fellowships

- How to Apply: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/JeanMonnetFellowships/HowToApply.aspx

 

30.10.2015 - Stypendium START - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na rok 2016

Termin składania BOB: 23.10.2015

Termin składania WH: 22.10.2015

LINK FNP: http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow-w-programie-start/

 

30.10.2015 - „Iuventus Plus” V edycja konkursu  

 V edycja konkursu w ramach programu pn. „Iuventus Plus”  - http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iuventus-plus-ogloszenie-konkursu-w-2015-r.html

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze młodych naukowców, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, części A lub C wykazu czasopism naukowych lub w jednoautorskich monografiach naukowych. Wniosek należy złożyć w systemie OSF” (osf.opi.org.pl)  do 30 października 2015 r. Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł. Budżet programu wynosi 15 mln zł

Termin składania WH UW: 19.10.2015

W Biurze Obsługi Badań do 20 października 2015

30.11.2015 - termin składania wniosków - Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Informacje szczegółowe; http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php

 

15.12.2015 - Konkursy NCN OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1.

Termin składania WH: 4 grudnia 2015

Termin składania BOB: 7 grudnia2015


Mentorzy pomogą polskim uczniom i studentom podjąć studia w uczelniach amerykańskich

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego informuje o ważnej inicjatywie Ambasady USA w Warszawie i Konsulatu USA w Krakowie realizowanej we współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Program mentoringowy dla polskich uczniów i studentów, którzy chcą podjąć studia na uczelniach amerykańskich to bezprecedensowe i prestiżowe przedsięwzięcie, dzięki któremu polscy i amerykańscy absolwenci amerykańskich uniwersytetów (w tym stypendyści Fulbrighta) będą wspierać radą tych, którzy dopiero przygotowują się do złożenia wniosku aplikacyjnego na studia. Dzięki ich wsparciu polscy kandydaci na studia w USA uzyskają wsparcie w nieco bardziej skomplikowanym od europejskiego procesie składania podań. Ich starsi koledzy i koleżanki, którzy z powodzeniem przeszli przez ten proces, pomogą im skompletować dokumenty oraz przesłać aplikację na wybrane uczelnie. Program obejmuje również warsztaty prowadzone przez profesjonalnych doradców edukacyjnych Ambasady i Konsulatu USA oraz Komisji Fulbrighta. Udział w programie jest bezpłatny.

Zapraszamy uczniów klas I i II liceum lub klas I-III technikum zainteresowanych studiami I stopnia w USA oraz studentów uczelni wyższych zainteresowanych studiami II stopnia i III stopnia (magisterskimi lub doktoranckimi) w USA w roku akademickim 2017-2018. Szczegóły można znaleźć na stronie polish.poland.usembassy.gov/mentoring2.html oraz www.educationusa.pl/mentoring/.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 grudnia 2015 r. na adres podany na stronie www.educationusa.pl/mentoring/

 

 

15.02.2016 - V edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

23 stycznia 2016- Termin złożenia w sekcji finansowej Wydziału Historycznego UW planu kosztorysu

Do BOB - 4 luty 2016 r. (po zaakceptowaniu w sekcji fianansowej Wydziału Historycznego)

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-v-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

 

29 lutego 2016 r. - „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”.

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-ramach-programu-pod-nazwa-pomniki-polskiej-mysli-filozoficznej-teologicznej-i-spolecznej-xx-i-xxi-wieku.html

Kwota przeznaczona na realizację programu to 5 mln zł. O przyznanie środków będą mogły ubiegać się jednostki i biblioteki naukowe oraz instytucje działające na rzecz nauki. W ramach programu zrealizowanych zostanie 5 wniosków - maksymalne dofinansowanie jednego projektu wynosi 1 mln zł. (http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/mnisw-przeznaczy-5-mln-zl-na-wsparcie-dla-wspolczesnej-humanistyki.html

 

 

 

15 marca 2016 - Ogłoszenie konkursów SYMFONIA 4, FUGA 5 i ETIUDA 4

Narodowe Centrum Nauki  ogłasza konkursy:

 • FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • ETIUDA 4 na stypendia doktorskie
 • SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to  

NCN - 15 marca 2016 r. -  wersja papierowa (1 egz.)  i wersja elektroniczna.

Wydział Historyczny sekcja fiannsowa - 7 marca -  (jeden egzemplarz; z podpisem Dyrektora Instytutu - na ostatniej stronie przy stopce).

 

15.03.2016  - II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki ogłaszają II konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych - TANGO.

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Wnioski mozna składać do 15 marca 2016 r.

link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ii-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango.html

 

15 marca 2016 r. (decyduje data wpływu) - FNP MONOGRAFIE – Adiustacje

Finansowanie korekty językowej dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych
Cel: Współfinansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych..
Adresaci: Prace na konkurs może zgłaszać autor monografii naukowej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanej do wydania w jednym z języków kongresowych, mający afiliację polskiej jednostki naukowej. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Inne programy: Program Monografie Link: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Program Translacje: Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

 

Pozostałe Programy FNP: TEAM, TEAM,-TECH, FIRST TEAM - dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów;

15.03.2016 - Rzym stypendia dla doktorantów (kultura rzymska) Link: http://www.nexus.it/lemmermann


14.03.2016 - VII edycja Programu LIDER

LIDER  jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Wnioski można składać od 14 stycznia do 14 marca 2016 r.

SONATA 11 oraz POLONEZ 2.

 • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 2 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 czerwca 2016 r.

 

28.03.2016 - AUSTRIA (IWM) - Bronisław Geremek Junior and Senior Fellowships http://www.iwm.at/fellowships/geremek/

 

30 marca 2016 r., godz. 13.00 - NORFACE:  konkurs z zakresu nauk społecznych

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures (DIAL). O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie.

Termin składania wniosków (outline proposals): 30 marca 2016 r., godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

Link do strony www: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-13-ogloszenie-norface-dial

Spotkanie informacyjne: 27 stycznia br. o godz. 11.00 w Auli Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone konkursom międzynarodowym z zakresu nauk społecznych: NORFACE - Dynamics of Inequality Across the Life-Course oraz ERA-NET Smart Urban Futures. Spotkanie organizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym.

Zapraszamy do rejestracji na spotkanie.

 

31.03.2016 - Stypenida MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Link: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

 

31.03.2016 - Nagrody MNiSW za osiagnięcia naukowe i za opiekę naukową

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej_20160201.html

 

 

07.04.2016 - Turcja stypendia badawcze TUBITAK

http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers

 

08.04.2016 - Hiszpania  (Universidad de Deusto) stypendia dla początkujących naukowców przed doktoratem

http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/phd-1/grants-and-contracts/dirscofund/beca

Pozostałe granty i stypendia (Universidad de Deusto)

http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/en/university-deusto/admissions-administration-and-grants/scholarships-and-grants-

 

11.04.2016 Kanadyjskie stypendium doktoranckie Polish Doctoral Research Fellowship 2016/2017

Zapraszamy młodych naukowców z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych do ubiegania się o stypendium. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (w zaawansowanym stadium). Ponadto, wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.

Stypendium wynosi CAN $26,400.00 i wypłacane jest w formie 12 rat na początku każdego miesiąca (około $24,000.00 po podatkach). Kandydat, któremu zostanie przyznane stypendium będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies oraz będzie aktywnie zaangażowany w pracę nad dysertacją doktorską.

Link: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/kanada/kanadyjskie-stypendium-doktoranckie-polish-doctoral-research-fellowship-2016-2017,akcja,print.html

 

15.04.2016 - Włochy (Bogliasco) - stypendia dla humanistów i artystów

Link: https://www.bfny.org/en/apply/requirements

 

15.05.2016 - USA - stypendia Fulbright Senior Award (doktor, profesor)

Link: http://www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/

Informacja o konkursach:

 1. Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych, na prowadzenie badań i/lub zajęć ze studentami
 2. Fulbright Scholar-in-Residence Program – dla pracowników naukowych, na prowadzenie zajęć ze studentami i realizację własnego projektu badawczego
 3. Fulbright Junior Advanced Research Award – dla doktorantów,  na prowadzenie badań do rozprawy doktorskiej
 4. Fulbright Self-Placed Graduate Student Award oraz Fulbright Graduate Student Award – dla studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy chcą podjąć studia na amerykańskiej uczelni

 

15.05.2016 - Stypendia Fundacji Lanckorońskich - Wiedeń/Londyn/Rzym - stypendia badawcze, doktoranci, po doktoracie, profesorzy

Link: http://pau.krakow.pl/index.php/en/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

16.05.2016 - Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2016 [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Stypendium przyznawane w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.

Termin składania wniosków upływa 16 maja 2016r.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

 

Komunikat - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Nowe otwarcie dla humanistyki: zaczyna działać zmieniony Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową.  [...]. W 2015 roku w budżecie NPRH na najciekawsze projekty naukowe przeznaczone jest aż 80 mln zł.

Nowa formuła NPRH składać się będzie z trzech modułów – Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

W ramach modułu „Tradycja” wspierane będą projekty badawcze zorientowane na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Moduł „Rozwój” wesprze realizację projektów badawczych służących stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Moduł obejmie badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego mające uniwersalny charakter w odniesieniu do zastosowanych metod, uzyskanych wyników i zakresu oddziaływania.

Moduł „Umiędzynarodowienie” posłuży wprowadzeniu najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego. Finansowane będą tłumaczenia i publikacje wybitnych dzieł polskiej humanistyki oraz obcojęzyczne wydania polskich czasopism naukowych.

Na konkursy NPRH Ministerstwo Nauki przeznaczyło od 2011 roku już 280 mln zł. W tym roku na realizację trzech modułów przeznacza się kolejne 80 mln.

30.09.2016 - INNOHUMAN - Fundusze unijne na innowacyjne rozwiązania dla humanistów

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs INNOHUMAN nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16 w temacie „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 do 30 września w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji na temat konkursu.

 

14.09.2016 - PIRE

Rada NCN przeznaczyła na konkurs 2 mln PLN.

Liderem projektu składanego w konkursie musi być naukowiec pracujący w USA.
Termin składania: 14.09.2016
Termin WH: 2.09.2016

Ogłoszenie konkursu PIRE organizowanego wspólnie z NSF

Narodowe Centrum Nauki wraz z National Science Foundation (USA) zaprasza do udziału w konkursie Partnerships for International Research and Education (PIRE).

Dokumentacja konkursowa:

 1. Ogłoszenie konkursu PIRE na stronie NSF 
 2. Szczegóły konkursu PIRE na stronie NSF 
 3. Panele NCN i dyscypliny NSF 
 4. Warunki konkursów międzynarodowych UNISONO
 5. Koszty i zakres danych we wniosku UNISONO

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące badań podstawowych, których zakres tematyczny wpisuje się w panele NCN oraz w dziedziny finansowane w NSF tj.: Biological Sciences, Computer Sciences, ICT and Engineering, Education and Human Resources, Environmental Research and Education, Geosciences, Mathematical and Physical Sciences, Social, Behavioural and Economic Sciences.

 

Liderem projektu składanego w konkursie musi być naukowiec pracujący w USA, który może zaprosić do współpracy naukowców pracujących w krajach biorących udział w programie PIRE.

 

Naukowców pracujących w polskich jednostkach obowiązują zasady określone uchwałą Rady NCN nr. 56/2016 w sprawie warunków konkursu UNISONO wraz z załącznikami. Projekt finansowany przez NCN może trwać 24, 36, 48 lub 60 miesięcy.

 

Partnerów z innych krajów obowiązują zasady określone przez właściwe instytucje wymienione w ogłoszeniu NSF.

Budżet polskiej części projektu musi być skalkulowany zgodnie z regulacjami NCN. W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 2-5.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • do 14 września 2016: termin składania wniosków wstępnych, tzw. preliminary proposal.
 • do 25 kwietnia 2017: termin składania wniosków pełnych tzw. full proposal (tylko wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu).

Na etapie full proposal, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków pełnych, wnioskodawcy z Polski są zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu i przesłania go do NCN oraz założenia wniosku w systemie OSF.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków w konkursie PIRE prosimy o kontakt z NCN.

Rada NCN przeznaczyła na konkurs 2 mln. PLN

Dodatkowe informacje o dziedzinie Social, Behavioral & Economic Sciences (SBE) ze strony internetowej NSF:
http://www.nsf.gov/sbe/about.jsp

 

 

15.10.2016 - STYPENDIA MINISTRA za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017
Termin składania wniosków:
15 października 2016 r w MNiSW, 8 września w BOB
http://bob.uw.edu.pl/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20162017/

15.09.2016 Konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Termin składania wniosków WH: 02.09.2016

BOB - 8 września w BOB

 • MAESTRO 8 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • HARMONIA 8 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
 • SONATA BIS 6 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 24.10.2016 - FNP HOMING - staże podoktorskie w Polsce dla naukowców z zagranicy

Terminy  naborów:
rozpoczęcie: 15.08.2016 --- termin składania wniosków: 15.10.2016
rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017

Link: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

 

31.10.2016 - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI

Uwaga: rozpoczęcie składania w systemie OSF od dnia 15 września.

Termin składania wniosku w MNiSW: 31.10.2016

 

Modułu „Dziedzictwo narodowe” w ramach NPRH

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-dziedzictwo-narodowe-w-ramach-nprh.html

W ramach tego modułu finansowane będą dwa typy projektów:
Pierwszy to nowe przedsięwzięcia, w których perspektywa badawcza wynosi co najmniej 5 lat – najniższa kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł.
Drugi typ to projekty kontynuowane, realizowane przynajmniej cztery lata przed dniem złożenia wniosków. Minimalna prognoza badawcza to 3 lata przy najniższym dofinansowaniu na poziomie 300 tys. zł.

1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z niżej wymienionych priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:
1.1.    Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
1.2.    Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
1.3.    Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
1.4.    Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

2. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
a)    opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
b)    opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
c)    obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
d)    mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
e)    projekty mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.

 [..] 9. Finansowanie projektu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” może być przyznane na okres do 5 lat, z możliwością jego kontynuacji na podstawie wniosku złożonego po upływie co najmniej 4 lat od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym:
a)    perspektywa badawcza w przypadku projektów nowych wynosi co najmniej 5 lat, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 500 tys. zł;
b)    perspektywa badawcza w przypadku projektów kontynuowanych wynosi co najmniej 3 lata, a wnioskowana kwota dofinansowania co najmniej 300 tys. zł. Za projekty kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

10. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowano odrębnie na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.

11. Do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej.

Moduł „Uniwersalia” 2.1 w ramach NPRH

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh.html

 
Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.
 2. Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  a)    obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
  b)    dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  c)    charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
  d)    warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Moduł „Uniwersalia” 2.2 w ramach NPRH

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-2-w-ramach-nprh.html

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski dzieł należących do klasyki humanistyki światowej oraz będących jej nowymi osiągnięciami (w tym przekłady antologii tematycznych) w celu udostępnienia ich odbiorcom polskim.
 2. Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  a)    obejmować przekład i publikację dzieła napisanego pierwotnie w języku obcym;
  b)    dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  c)    przewidywać publikację w krajowych wydawnictwach o wysokiej randze naukowej;
  d)    charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych

***

7.11.2016 - Konkurs „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 listopada 2016 roku.

Polska Akademia Nauk organizuje konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych  3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu).

Laureatom zapewniamy uczestnictwo w Warsztatach, nocleg w stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu w dniach 02-04.12.2016 r., a także zwrot kosztów podróży oraz diet związanych z udziałem w Warsztatach w wysokości do 2000 zł.

Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - ERC, Starting i Consolidator, czyli będących od  1 roku do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Warsztaty ERC Mentoring Initiative mają pomóc w przygotowaniu naukowców do aplikowania o granty ERC. Uczestnicy spotkania będą mogli skonsultować z ekspertami swoje pomysły badawcze, które planują przedstawić we wniosku projektowym. Przedstawione zostaną także rekomendacje panelistów oceniających wnioski ERC.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Kandydaci zgłaszają swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza online.

Więcej informacji (terminarz, opis procedury konkursowej oraz regulamin) na stronie PAN

***

Diamentowy Grant - VI edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu [tj. od 16 listopada 2016]. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się pomyślnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Wniosek wysłany po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

 1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

 

15.12.2016  - Konkursy NCN: BEETHOVEN, OPUS, PRELUDIUM, SONATA

Termin BOB: 9 grudnia 2016

Termin WH (sekcja finansowa): kosztorys - 30 listopada, całość - 5 grudnia

Najbliższe konkursy

 

 • SONATINA 1
 • ETIUDA 5
 • UWERTURA 1

BEETHOVEN 2 to konkurs na projekty badawcze, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie. W drugiej edycji konkursu będą finansowane projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz z zakresu wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2016 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r.

Wyniki konkursu: październik 2017 r.

Finansowanie:

Budżet na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej nie może przekraczać:

 • w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce może wynosić – 150 000 PLN;
 • w obszarze wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych – 500 000 PLN. 

Sposób składania wniosków:

Wspólny wniosek polsko-niemiecki musi zostać złożony przez niemiecki zespół badawczy za pośrednictwem systemu ELAN, ten sam wniosek musi zostać złożony za pomocą systemu OSF przez polski zespół badawczy. Dodatkowo polscy wnioskodawcy zobowiązani są przesłać wniosek w wersji papierowej na adres NCN.

Zobacz treść ogłoszenia.

Konkurs POLONEZ 3  na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND

Treść ogłoszenia; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez3

Konkurs OPUS 12 projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Treść ogłoszenia: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus12

 

PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Treść ogłoszenia: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium12

SONATA 12 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Treść ogłoszenia: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata12

 

 

 

31.01.2017 - NPRH - trzeci moduł:  Konkurs pod nazwą  „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” w ramach modułu „Fundamenty”

Sekcja finansowa: 23.01.2017

Link: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-epoka-jagiellonska-i-jej-dziedzictwo-w-i-rzeczypospolitej-do-1795-roku-w-ramach-modulu-fundamenty-nprh.html

Pozwoli on na realizację projektów badawczych o szczególnym znaczeniu dla polityki naukowej państwa i środowiska humanistycznego. Pierwszym tematem zapowiedzianym przez ministra Gowina jest dziedzictwo Polski Jagiellonów.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 listopada 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r

Wysokość środków planowanych na konkurs wynosi 7 milionów zł.
Link pozostałych do informacji na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/narodowy-program-rozwoju-humanistyki-znamy-nowa-formule.html

 

31.01.2017 - Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

 • Termin składania wniosków: 1-31 stycznia 2017 r.

W dniach 1-31 stycznia 2017 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistyczne mu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Link do dokumentacji: http://fwpn.org.pl/aktualnosci/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-edukacja-rw3D7W

 

15.03.2017 -  MNISW - Mobilność Plus

Termin składania WH (Sekcja finansowa): 03.03.2017

W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Link do dokumentacji konkursowej - http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html

 

22.03.2017 - nowe konkursy NCN

Termin składania WH (sekcja fiansowa): 09.03.2017

 • ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie,
 • SONATINA 1 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • UWERTURA 1 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,

22.06.2017 - OPUS 13

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W BOB – 12 CZERWCA!!

WH: 12.06 (wymagany podpis Dyrekcji Instytutu)

OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
Wysokość  kosztów  pośrednich w Opusie to 40% kosztów  bezpośrednich z  wyłączeniem  „Kosztów   aparatury   naukowo-badawczej,   urządzeń   i   oprogramowania” – patrz KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH pkt 1

Wnioski do konkursów NCN należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59.

Dane do wnioskówL: http://bob.uw.edu.pl/przedluzenie-naboru-wnioskow-w-konkursach-opus-13-i-preludium13-do-22-czerwca/

 

22.06.2017 - PRELUDIUM 13

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W BOB – 12 CZERWCA!!

WH: 12.06 (wymagany podpis Dyrekcji Instytutu)

PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Wysokość  kosztów  pośrednich w Preludium  to 20% kosztów  bezpośrednich z  wyłączeniem  „Kosztów   aparatury   naukowo-badawczej,   urządzeń   i   oprogramowania” – patrz KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH pkt 1

*

Wnioski do konkursów NCN należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59.

Dane do wnioskówL: http://bob.uw.edu.pl/przedluzenie-naboru-wnioskow-w-konkursach-opus-13-i-preludium13-do-22-czerwca/

23.06.20017 - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - DZIEDZICTWO NARODOWE

TERMIN WH: 13.CZERWCA 2017

Do 23 czerwca trwa nabór wniosków do konkursu „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;

2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;

2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Środki zaplanowane na finansowanie projektów w tym konkursie wynoszą 26 milionów.

Procedura drugiego konkursu w zmienionej formule została uzupełniona o rozmowy z kierownikami projektów w drugim etapie oceny i zmodyfikowane kryteria oceny.

FNP HOMING - staże podoktorskie w Polsce dla naukowców z zagranicy

Terminy  naborów:

rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017

Link: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

NCN

do 22.09.2017  Konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9.

BOB:15.09.2017

WH - skecja finansowa:15.09.2017

Stały nabór:

MINIATURA 1

Zapowiedź nowych konkursów międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych: HERA i  EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) –konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

LINK: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-nowych-konkursow-miedzynarodowych

***

 • MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe. (proogram zawieszony)

NCN -Wysyłanie wniosków  - ogłoszenie NCN z dn. 03.06.2017:

Informujemy, że w systemie OSF dostępne są wszystkie funkcje umożliwiające złożenie wniosków w konkursach ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. Możliwe jest drukowanie plików PDF, generowanie potwierdzeń złożenia wniosków oraz elektroniczna wysyłka wniosków.  

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować, używając przycisku: Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku, w której są dostępne do pobrania potwierdzenia złożenia wniosku.

Następnie wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN". Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany”.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z opóźnionym udostępnieniem formularzy wniosków.

 

 

15.12.2017 - Konkursy NCN

terminy składania wniosków:

WH: 7. grudnia

BOB: 8.grudnia

NCN: 15.grudnia

 • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • DAINA 1 – na polsko-litewskie projekty badawcze.

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Pierwszy kominikat - informacja archiwalna

16 listopada 2016 r. w Krakowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki oraz organizacji finansującej badania naukowe na Litwie – Lietuvos mokslo taryba. Podczas spotkania dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz prof. Dainius Pauža  podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego zostanie ogłoszony konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze. Nabór wniosków, obejmujących wszystkie obszary finansowane przez NCN, rozpocznie się w drugiej połowie 2017 r.

Powstała w 1991 r. Lietuvos mokslo taryba (Litewska Rada ds. Nauki, LMT) jest instytucją wspierającą projekty naukowe z zakresu badań podstawowych, finansuje także wieloletnie programy strategiczne oraz angażuje się w inicjatywy międzynarodowe. LMT kształtuje również politykę naukową na Litwie oraz pełni rolę doradczą wobec parlamentu oraz rządu litewskiego.

****

24.10.2017 - NCN - Konkurs HERA - konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.

Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln EUR

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgia (Walonia), Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. W lutym 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożonia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: https://ncn.gov.pl/partners/hera/.

HARMONOGRAM KONKURSU:

Termin składania pre-proposals: 24 października 2017 r.

Zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r.

Termin składania full proposals: maj 2018 r.

Wyniki konkursu: koniec 2018 r.

Rozpoczęcie projektów: styczeń-maj 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE

***


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-06-30 14:05:35
Opis ostatniej aktualizacji:HERA
Zredagował:
Liczba odsłon strony:141176