NOSTRYFIKACJE - Dokumenty, przepisy

Rozporządzenie Ministra NiSzW


Spis dokumentów do złożenia:

 

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
1)  oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
2)  w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
a) z  polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
b)  z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe
— stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
3) kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
4) o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzone- go przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i  poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2015-02-23 13:43:54
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:
Liczba odsłon strony:15803